loading...
 18319   หลักการปฏิบัติ กุศลกรรม 10
know
วันที่ 6 พ.ค. 2554
อ่าน 8,903
 
 

หลักการปฏิบัติ กุศลกรรม 10

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
khampan.a
วันที่ 6 พ.ค. 2554 21:51 น.
 

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    กุศลกรรมบถ  หมายถึง  ทางแห่งการกระทำที่เป็นกุศล  หรือ การกระทำที่เป็นกุศลทางทวารต่าง ๆ  ได้แก่  ทางกาย   ทางวาจา  และ ทางใจ     เมื่อจำแนกแล้ว  มี  ๑๐ ประการ  ดังนี้        ทางกาย  ๓  ได้แก่   การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  ๑  การงดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑           ทางวาจา  ๔   ได้แก่     การงดเว้นจากการพูดเท็จ ๑     การงดเว้นจากการพูดคำหยาบ ๑   การงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ๑  การงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๑          ทางใจ  ๓  ได้แก่  การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น ๑  การไม่พยาบาทปองร้าย ๑  และ  สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูก) ๑     กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น  เป็นความดีทั้งหมด  จะเห็นได้ว่า พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา  มีความละเอียดลึกชึ้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ศึกษาและมีความเข้าใจไปตามลำดับอย่างแท้จริง  เพราะทุกส่วนของคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงนั้น    เป็นเครื่องเตือนเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต  เพื่อความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย  ทางวาจา   และทางใจ             ขณะที่มีความประพฤติที่เรียบร้อยดีงาม       วิรัติงดเว้นจากทุจริตประการต่าง ๆ  ไม่ล่วงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามเป็นต้น, ตั้งจิตไว้ชอบในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น  นั้น  เป็นการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวัน      ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  เป็นความประพฤติที่เป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย      อีกประเด็นหนึ่งที่ถาม   คือ   ให้นิยามในการทำบุญควรทำอย่างไร       บุญ     เป็นสภาพธรรมที่ชำระจิตให้สะอาด      (เพราะโดยปกติแล้วจิตสกปรกด้วยอำนาจของอกุศลธรรม)      จากที่เป็นอกุศล  ก็ค่อย ๆ   เป็นกุศลขึ้นในชีวิตประจำวัน   ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากขณะที่จิตเป็นกุศล    เป็นไปในทาน    เป็นไปในศีล  เป็นไปในการอบรมเจริญความสงบของจิต    และเป็นไปในการอบรมเจริญปัญญา โดยที่ไม่มีตัวตนที่จะไปทำบุญ    เพราะบุญอยู่ที่สภาพจิต   จิตเป็นกุศลเป็นบุญ (ซึ่งก็สามารถกล่าวโดยโวหารของชาวโลกได้ว่า  ผู้นั้น  ผู้นี้กระทำบุญ)    ในทางตรงกันข้าม ถ้าจิตเป็นอกุศล  ก็ไม่ใช่บุญ          ดังนั้น  ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการขัดเกลากิเลส ก็จะไม่ละเลยโอกาสในการเจริญกุศลประการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  เพราะถ้ากุศลไม่เกิด    ก็จะเป็นโอกาสให้อกุศลเกิดพอกพูนหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งถ้าจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้ว   กุศลกรรมบถ  กับ   บุญ   ก็มีอรรถอย่างเดียวกัน                                ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ                    กุศลกรรมบถ 10 กับบุญกริยาวัตถุ 10 ต่างกันอย่างไร

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
khampan.a
วันที่ 6 พ.ค. 2554 21:51 น.
 

     การกระทำบุญ    ไม่ใช่มีแต่เฉพาะทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น      แต่มีมากถึง ๑๐ ประการ    ด้วยกัน  ดังนี้   คือ    ๑.  ทาน   การให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับ    ๒. ศีล ได้แก่ ความประพฤติทางกาย ทางวาจาที่เป็นกุศล คือ ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อน   ๓.  ภาวนา การอบรมจิตให้สงบ คือ สมถภาวนา ๑  และ     การอบรมให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นวิปัสสนาภาวนา ๑   ๔. อปจายนะ การอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม  ก็เป็นบุญ เพราะว่าจิตใจในขณะนั้นไม่หยาบกระด้างด้วยความถือตัว   ๕. เวยยาวัจจะ การสงเคราะห์แก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์  ไม่เลือกสัตว์ บุคคล  ผู้ใดที่อยู่ในสภาพที่ควรสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ความสะดวก ให้ความสบาย ก็ควรจะสงเคราะห์แก่ผู้นั้น แม้เพียงเล็กน้อยในขณะนั้น ก็เป็นกุศลจิต     เป็นบุญ    ๖. ปัตติทาน การอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นได้ร่วมอนุโมทนา ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลจิตของบุคคลอื่นเกิดได้    ๗. ปัตตานุโมทนา การอนุโมทนาแก่ผู้อื่นที่ได้กระทำกุศล    เพราะเหตุว่าถ้าเป็นคนพาล   ไม่สามารถจะอนุโมทนาได้เลย    เพราะฉะนั้น ขณะใดที่ได้ทราบการกระทำบุญกุศลของบุคคลอื่น    ก็ควรเป็นผู้ที่มีจิตยินดี ชื่นชม อนุโมทนาในกุศลกรรมของบุคคลอื่นที่ตนได้ทราบนั้น ไม่ใช่เป็นผู้ที่ตระหนี่แม้แต่จะชื่นชมยินดีในบุญกุศลของบุคคลอื่น    ๘.  ธัมมเทศนา    การแสดงธรรมแก่ผู้ต้องการฟัง     ไม่ว่าเป็นญาติมิตรสหาย หรือบุคคลใดก็ตาม        ซึ่งสามารถจะอนุเคราะห์ให้เขาได้เข้าใจเหตุผลในพระธรรมวินัย     ก็ควรที่จะได้แสดงธรรมแก่บุคคลนั้น    ๙.  ธัมมัสสวนะ การฟังธรรมเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริง ก็เป็นบุญ    ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์    การกระทำความเห็นให้ตรงตามสภาพธรรมและเหตุผลของสภาพธรรมนั้นๆ ธรรมใดที่เป็นกุศล ก็ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่า  เป็นกุศลจริง   ๆ ธรรมใดที่เป็นอกุศล   ก็ให้พิจารณากระทำความเห็นให้ตรงตามสภาพธรรมจริง  ๆ   ว่า สภาพธรรมนั้นเป็นอกุศล ไม่ปะปนกุศลธรรมกับอกุศลธรรม     เพราะฉะนั้น   เรื่องของการเจริญกุศล   เรื่องของการกระทำบุญ  จึงเป็นสิ่งที่ควรจะสะสมเท่าที่สามารถจะกระทำได้   ไม่ควรเป็นผู้ประมาท     ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า     สภาพธรรมที่ดีงาม ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น  การมีเมตตา มีความเป็นมิตร มีความเป็นเพื่อนหวังดีต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง       ไม่หวังร้าย  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อ   ตลอดจนถึงความเป็นผู้มีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย  ทางวาจา และทางใจ  ทำในสิ่งที่ควรทำ      เว้นในสิ่งที่ควรเว้น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น  เป็นต้น ก็เป็นบุญ เป็นกุศล เป็นการประพฤติธรรม เป็นการประพฤติที่เป็นไปเป็นเพื่อชำระจิตของตนให้สะอาดจากอกุศล    ครับ               ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณ know และ ทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
Jesse
วันที่ 6 พ.ค. 2554 23:23 น.
 
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
bsomsuda
วันที่ 7 พ.ค. 2554 08:33 น.
 

 

"ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการขัดเกลากิเลส

ก็จะไม่ละเลยโอกาสในการเจริญกุศลประการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

เพราะถ้ากุศลไม่เกิด   

ก็จะเป็นโอกาสให้อกุศลเกิดพอกพูนหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
paderm
paderm
วันที่ 7 พ.ค. 2554 09:56 น.
 

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 7 พ.ค. 2554 14:57 น.
 

บุญเป็นความดี เป็นกุศล แต่ กุศลมีสองอย่างคือ เป็นไปในวัฎฎะ และ ไม่เป็นไปในวัฎฎะ

เป็นไปในวัฎฎะ มีเราทำ  แต่ไม่เป็นไปในวัฎฎะ มีความเข้าใจว่าไม่มีเราทำ เป็นไปตาม

ปัจจัย

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
know
วันที่ 9 พ.ค. 2554 18:58 น.
 

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 พ.ค. 2554 13:25 น.
 

ขณะที่ประเสริฐ   คือ  ขณะที่ได้ทำความดีและเข้าใจธรรมค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
orawan.c
วันที่ 12 พ.ค. 2554 09:30 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
pamali
วันที่ 23 พ.ค. 2554 09:43 น.
 
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ
 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
loading...