ภิสชาดก_4 [ว่าด้วยคำสาบแช่งของฤๅษี]
 
Khaeota
วันที่  22 ม.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  15225
อ่าน  572

 
 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖
- หน้าที่ 406
๕. ภิสชาดก

ว่าด้วยคำสาบแช่งของฤๅษี

อรรถกถาภิงสกชาดก 
 พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว  ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

โปราณกบัณฑิตพากันทำสบถละกิเลสอย่างนี้  แล้วทรงประกาศสัจจะ

เวลาจบสัจจะ ภิกษุผู้กระสันดำรงในพระโสดาปัตติผล.

เมื่อพระศาสดาจะทรงประชุมชาดก ได้ตรัสพระคาถาสุดท้ายอีก ๓ คาถาว่า

เราตถาคต สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสปะ อนุรุทธะ ปุณณะ

และอานนท์เป็น ๗ พี่น้อง ในครั้งนั้นอุบลวรรณาเป็นน้องสาว 

ขุชชุตตราเป็นทาสี จิตตคฤหบดีเป็นทาส  สาตาคีระเป็นเทวดา ปาลิเลยยกะเป็นช้าง

มธุระผู้ประเสริฐ เป็นวานร  กาฬุทายีเป็นท้าวสักกะ

ท่านทั้งหลายจงทรงจำชาดก ไว้ด้วยประการฉะนี้แล.

จบอรรถกถาภึสกชาดก

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ