เหตุผลโดยละเอียดของการศึกษาพระวินัย

     ที่อังกฤษ ได้สนทนากับชาวต่างประเทศท่านหนึ่ง คือ คุณมัลคอล์ม เป็นผู้ที่กำลัง ปริญญาเอกทางพระวินัย ซึ่งได้สนทนากันว่า  ถ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการบวชจริงๆ แล้ว ย่อมไม่สามารถเข้าใจพระธรรมได้   เพราะเหตุว่าจะไม่ทราบว่า  พระวินัยแต่ละข้อที่ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัตินั้น  เพื่อป้องกันการกำเริบของอกุศลธรรมประเภทไหน ทาง ใด

     เพราะฉะนั้นจะศึกษาเพียงแต่พระวินัยอย่างเดียว โดยไม่เข้าใจเหตุผลที่ละเอียด ของจุดประสงค์ของการบวช  หรือจุดที่แตกต่างกันจริงๆ ระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิต เพราะเหตุว่าจะไม่เข้าใจเลยว่า การบวชนั้นเพื่ออะไร  เพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรม  เป็นพระอริยเจ้าได้   เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ต่างกันระหว่าง ชีวิตของบรรพชิตและคฤหัสถ์