ไม่ชวนใครให้บวช

การบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัย เป็นการสละความติดข้องทุกอย่าง ดังนั้นการจะ

ชวนให้ใครบวช โดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัยเลย จึงเป็นการทำลายผู้นั้น

ให้เกิดโทษ และแทนที่จะชวนกันไปบวชแบบผิดๆ ควรเป็นการจัดกิจกรรมที่

ทำให้เกิดเข้าใจธรรมตามวัยของเยาวชน ก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง


หัวข้อหมายเลข  10878
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560