อักขณสูตร
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  19 ต.ค. 2552
หมายเลข  14009
อ่าน  1,774

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ ๔๕๑ เป็นต้นไป  ๙.  อักขณสูตร

[๑๑๙]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ย่อมกล่าวว่า  โลกได้ขณะจึงทำกิจๆ   แต่เขาไม่รู้ขณะหรือมิใช่ขณะ  ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย  กาลมิใช่ขณะ  มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์  ๘  ประการนี้  ๘  ประการเป็นไฉน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคต อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้  เป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้เองโดยชอบ  ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแล้ว  ทรงรู้แจ้งโลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก  ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นผู้เบิกบานแล้ว  เป็นผู้จำแนกธรรม  และธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า   ย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพพาน ให้ถึงการตรัสรู้  อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงนรกเสีย  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใช่ขณะ   มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๑ อีกประการหนึ่ง  ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก  ฯลฯ  เป็นผู้จำแนกธรรม  และธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดง...  แต่บุคคลผู้นี้   เข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเสีย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใช่ขณะ  มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๒ อีกประการหนึ่ง  ฯลฯ  แต่บุคคลนี้เข้าถึงปิตติวิสัยแล้ว  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใช่ขณะ  มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่  ๓ อีกประการหนึ่ง  ฯลฯ  แต่บุคคลนี้เข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งเสีย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใช่ขณะ  มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่  ๔ อีกประการหนึ่ง  ฯลฯ  แต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบท   และอยู่ในพวกมิลักขะ  ไม่รู้ดีรู้ชอบ  อันเป็นสถานที่ไม่มีภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาไปมา  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใช่ขณะ  มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่  ๕ อีกประการหนึ่ง ฯลฯ  แต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แต่เขาเป็นมิจฉา-ทิฏฐิ  มีความเห็นวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล  ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การบวงสรวงไม่มีผล  ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี  โลกนี้ไม่มี   โลกหน้าไม่มี   มารดาไม่มี บิดาไม่มี  สัตว์ทั้งหลายที่ผุดเกิดขึ้นไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  แล้วสั่งสอนประชุมชนให้รู้ตาม ไม่มีในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๖ อีกประการหนึ่ง  ฯลฯ แต่บุคคลนี้  กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท  แต่เขามีปัญญา-ทราม  บ้าใบ้  ไม่สามารถรู้อรรถแห่งสุภาษิตและทุพภาษิต   ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะ  มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๗.

   อีกประการหนึ่ง ตถาคต  เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ  ถึงพร้อมด้วยวิชชา

และจรณะ เสด็จไปดีแล้ว  ทรงรู้แจ้งโลก   เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นผู้เบิกบานแล้ว   เป็นผู้จำแนกธรรม

ไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก และ ธรรมอันนำความสงบมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึง

การตรัสรู้ อันพระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้ว   พระตถาคตมิได้แสดง   ถึงบุคคลผู้นี้

จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปัญญา  ไม่บ้าใบ้  ทั้งสามารถจะรู้อรรถแห่งสุภาษิตและ

ทุพภาษิต  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   นี้มิใช่ขณะ   มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

ข้อที่  ๘

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  กาลอันมิใช่ขณะ   มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติ พรหมจรรย์ ประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์  มีประการเดียว  ประการเดียวเป็นไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้เองโดยชอบ  ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก  ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นผู้เบิกบานแล้ว  เป็นผู้จำแนกธรรม  และธรรมอันตถาคตทรงแสดงเป็นธรรมนำความสงบมาให้  เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้  พระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้ว และบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท  ทั้งมีปัญญา ไม่บ้าใบ้ สามารถเพื่อจะรู้อรรถแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นขณะ และสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียว.


Tag  การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ อักขณ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ต.ค. 2552

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 20 ต.ค. 2552

 

สาธุ

 

ขออนุโมทนาอาจารย์คำปั่นครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คนบ้านนอก
วันที่ 23 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาในพระธรรมและผู้แสดงธรรม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
natre
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
natre
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nataya
วันที่ 18 มี.ค. 2561

  กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ