ความจริงที่ต้องเจอ
 
เทวราช
วันที่  23 ส.ค. 2551
หมายเลข  9648
อ่าน  1,199

บรมครูของเหล่ามนุษย์และเทวดาตรัสไว้ว่า   ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ ที่คงทนถาวรสักอย่าง  ไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องดับสลายไปไม่ช้าก็เร็ว สิ่งที่แน่นอนที่สุดที่หลีกไม่พ้นก็คือความตาย แต่ก่อนจะตายนี่สิจะทำอย่างไรกันดี มีใครเคยคิดไหมเอย สนุกไปเรื่อยๆ หรือเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายกันดี  เพราะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น  จงทำใจล่วงหน้าไว้ได้เลย  แม้แต่ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะก็ไม่สามารถหลบพ้น แต่สิ่งที่พระองค์หลงเหลือไว้ให้กับชาวโลก  แม้จะเป็นเพียงแสงสว่างเล็กๆ    สำหรับคนที่ไร้ปัญญาหรือไม่เคยรู้จักปัญญาด้วยซ้ำแต่ ก็ยังมีค่ามหาศาลไม่ใช่เหรอ  จงตื่นจากภวังค์กันเถิด  แล้วมาค้นหาสัจธรรมเผื่ออะไรจะดีขึ้นก่อนที่จะไม่มีเวลา


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

[๒๐๒] เทวดาทูลถามว่า

คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า มีชีวิตประเสริฐ.

[๒๐๓] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า มีชีวิตประเสริฐ.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ส.ค. 2551

เมื่อเข้าใจความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดา ชีวิตที่เหลืออยู่ก็ควร

ประกอบสิ่งที่เป็นสาระคือกุศลธรรมและการเจริญอบรมปัญญา แต่สิ่งที่ต้องละเอียดคือ

รู้ว่าชีวิตเหลือน้อยจึงควรแสวงหาสัจจธรรม จึงควรเข้าใจว่าสัจจธรรมคืออะไร เริ่มจาก

การอบรมจากขั้นการฟัง สัจจธรรมคือความจริงที่มีในขณะนี้ เป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่ต้อง

ไปค้นหาสัจจธรรม มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ควรอบรมคือปัญญา จึงไม่ควรเป็นผู้

ประมาทในการศึกษาธรรม เพราะถ้าศึกษาในหนทางที่ผิดย่อมนำไปสู่การปฏิบัติผิดได้

ครับ ช้าๆ แต่มั่นคงและถูกต้อง ดีกว่าเร่งรีบแต่เป็นหนทางที่ผิด

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ส.ค. 2551

คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐ   เพราะว่าคนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าอะไรควรเว้น อะไร

ควรเจริญ เช่น กุศลควรเจริญ  อกุศลทุกอย่างควรเว้น  และคนที่มีปํญญา   ก็จะให้ทาน

รักษาศีล ฟังธรรม อบรมเจริญสติปัฏฐาน จึงชื่อว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
prakaimuk.k
วันที่ 24 ส.ค. 2551

   ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยปัญญาที่ถูกต้อง  มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐ

  ที่สุด......ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ajarnkruo
วันที่ 24 ส.ค. 2551

ค้นหาสัจธรรม ด้วยการศึกษาพระธรรมให้เกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นว่า  สัจธรรมที่เคยค้นหานั้นกำลังมีปรากฏในขณะนี้   ไม่มีตัวตนของผู้ใดจะเข้าถึงความจริงที่เป็นสัจธรรมได้เลย แต่เป็น  "ปัญญา"  ต่างหาก  ที่จะรู้ตรง รู้ทั่ว รู้ชัด จนประจักษ์แจ้งตามความจริงตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ทุกประการ แต่เหตุต้องสมควรแก่ผล ใครก็เร่งรัดให้มีปัญญามากๆ เทียบเท่าพระอริยเจ้าภายในชาติเดียวไม่ได้   ต้องอาศัยเวลาจากการศึกษาพระธรรมไปในแต่ละชาติ  ชาติใดไม่พบพระธรรม ชาตินั้นก็สูญเปล่าไป  ชาติใดพบพระธรรม ชาตินั้นก็เป็นชาติที่ไม่เป็นโมฆะ เหตุนี้ การเจริญปัญญาภาวนาจึงเป็นจิร-กาลภาวนา เพราะการประจวบเหมาะของเหตุปัจจัยอันประเสริฐนี้ หาไม่ได้โดยง่ายเลย

 
  ความคิดเห็น 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 ส.ค. 2551

รู้ว่าชีวิตเหลือน้อยจึงควรแสวงหาสัจจธรรม จึงควรเข้าใจว่าสัจจธรรมคืออะไร เริ่มจาก

การอบรมจากขั้นการฟัง สัจจธรรมคือความจริงที่มีในขณะนี้ เป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่ต้อง

ไปค้นหาสัจจธรรม มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ควรอบรมคือปัญญา

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pornpaon
วันที่ 25 ส.ค. 2551

ท่านอาจารย์มักถามอยู่บ่อยๆ ในการสนทนาธรรมว่า

...แล้วจะไปหาที่ไหน...คะ หาที่ไหน

ในเมื่อขณะนี้ธรรมะมีอยู่ เกิดขึ้นปรากฎ แต่ไม่รู้เลย... แล้วเดี๋ยวนี้ รู้รึยัง เห็นรึยัง...

เตือนสติว่า...ความไม่รู้ของเรานั้นมีมากมายขนาดไหน

ธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวจนมองไม่เห็น เพราะไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะ

ไม่เคยเข้าใจว่า จริงๆ แล้ว ธรรมะ คืออะไร

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

6 คำง่ายๆ ที่พวกเราไม่เคยรู้ความจริงและติดข้อง

จนต้องเกิดแล้วเกิดอีกมาเนิ่นนานเหลือเกินในสังสารวัฏฏ์

และคงจะยังต้องเกิดแล้วเกิดอีกกันอย่างยาวนานต่อไป จนกว่าที่จะ

.......รู้แล้วละ  ทั้งหมด.......

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ปริศนา
วันที่ 25 ส.ค. 2551

ตราบใด สติปัฏฐาน ยังไม่เกิด

แม้ความจริงจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีทางที่จะ ได้เจอกับความจริง.ผู้ใดเห็น "ธรรม"ผู้นั้นย่อมเห็น ตถาคต.

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Noparat
วันที่ 25 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 25 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
aew
วันที่ 26 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ