ปัญญาวิมุติ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 พ.ค. 2551
หมายเลข  8634
อ่าน  7,882

ปัญญาวิมุติ

ปญฺญา (ความรู้ทั่ว) + วิมุตฺติ (ความหลุดพ้น)

ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา หมายถึง ความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยกำลังของปัญญาได้แก่มรรคจิตซึ่งเป็นขณะที่กำลังหลุดพ้นและผลจิตซึ่งเป็นขณะที่หลุดพ้นแล้ว

ปัญญาวิมุติที่เป็นพระอริยบุคคล หมายถึง ผู้ที่หลุดพ้นโดยไม่มีองค์ฌานที่เกิดจากการอบรมสมถภาวนาเกิดพร้อมกับมรรคจิต ผลจิตเป็นการหลุดพ้นเพียงฝ่ายเดียว (เอกโตภาควิมุติ คือหลุดพ้นจากสังขาร เพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์)

อุภโตภาควิมุติ หมายถึง พระอริยบุคคลที่บรรลุทั้ง๒ฝ่าย คือมีฌานจิตเกิดพร้อมกับมรรคจิต ผลจิต (อรูปฌานเป็นการหลุดพ้นจากรูป โลกุตรธรรมเป็นการหลุดพ้นจากสังขาร)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 18 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pawana
วันที่ 21 ธ.ค. 2552

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phawinee
วันที่ 29 ก.ย. 2556

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namconinfe
วันที่ 18 ก.พ. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จิตและเจตสิก
วันที่ 13 ส.ค. 2559

สาธุ ขออนุโมทนา ฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ