จิตพระอานนท์พ้นจากอาสวะอย่างไร
 
lichinda
วันที่  8 พ.ค. 2551
หมายเลข  8606
อ่าน  1,001

เพราะเหตุอะไร อย่างไรหรือ? ก่อนวันทำปฐมสังคายนา ณ กรุงราชคฤห์ ในเวลาราตรีใกล้รุ่ง พระอานนท์ลงจากที่จงกรมแล้ว เข้าไปยังวิหาร คิดว่าจะพักผ่อน ได้เอนกายลง เท้าทั้งสองพ้นจากพื้น แต่ศีรษะไม่ทันถึงหมอน ในระหว่างนี้ จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลาย ไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทาน เพราะเหตุว่า จิตประจักษ์สภาพธรรมหรือ?เพราะเหตุว่า ปัญญาพ้นจากกิเลสทั้งหลายหรือ?ขออนุโมทนา

 


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 8 พ.ค. 2551

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยการจะตรัสรู้และดับกิเลสก็ด้วยปัญญา ปัญญารู้สภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ โดย

ความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ตามระดับปัญญา จิตเป็นเพียง

สภาพรู้ แต่ไม่รู่ว่าเป็นธรรมและไม่เห็นตามความเป็นจริง ปัญญาเป็นสภาพธรรม

ที่ประจักษ์ความจริง จิตพ้นจากกิเลสที่สะสมเป็นกิเลสที่นอนเนื่อง ปัญญารู้ตาม

ความเป็นจริง  จิตจึงพ้นจากกิเลสที่สะสมมาด้วยปัญญาครับ

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
K
K
วันที่ 9 พ.ค. 2551

 ก่อนการพ้นอาสวะของท่านพระอานนท์ตามที่คุณ lichinda กล่าวถึงนั้น  ท่านพระอานนท์ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันแล้ว เป็นผู้ที่จะพ้นอาสวะเป็นที่สุดอย่างแน่นอนภายในไม่เกิน 7 ชาติ  เมื่อปัจจัยทั้งหลายถึงพร้อม ธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาย่อมเกิดขึ้นทำกิจโดยไม่อาจบังคับ ควบคุม หรือสั่งการให้เป็นไปหรือไม่ให้เป็นไปได้  การบรรลุคุณธรรมขั้นต่างๆ ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน   การพ้นจากกิเลสทั้งหลายก็ด้วยปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งไม่ใช่เพียงปัญญาขั้นปริยัติ(ขั้นการฟัง)หรือปัญญาขั้นปฏิบัติ(เข้าถึงสภาพธรรม)เท่านั้น แต่เป็นปัญญาขั้นปฏิเวธที่สามารถดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉทครับ  ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติม ความเป็นเลิศของท่านพระอานนท์เถระ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 พ.ค. 2551

เพราะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อน  พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานก็ได้ตรัสว่า

พระอานนท์จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้  เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็สิ้นอาสวะกิเลสค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 10 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ค. 2551
  ถ้าปัญญาไม่มี  ก็ละกิเลสอะไรๆ  ไม่ได้ ท่านพระอานนท์เถระ  ได้บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งแสนกัปป์   ในช่วงกาลเวลานั้นๆ ท่านยังเป็นผู้มีกิเลสครบ แม้แต่ในชาติสุดท้ายก่อนที่ท่านจะได้บรรลุถึงความเป็นพระโสดาบัน  ท่านก็เป็นผู้มีกิเลสครบ   แต่เมื่อท่านได้ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานี-บุตรเถระ  ท่านก็ได้บรรลุถึงความเป็นพระโสดาบัน  เมื่อท่านเป็นพระโสดาบันแล้วกิเลสทั้งหลายที่พระโสดาบันละได้  ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก   ท่านพระอานนท์เถระได้เป็นพระโสดาบัน นานถึง ๔๕ ปี ก่อนที่จะได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์   จึงกล่าวได้ว่า เพราะปัญญาที่สั่งสมอบรมมาจนกระทั่งแก่กล้า  สามารถที่จะดับกิเลสทั้งปวงได้โดยเด็ดขาด  จึงบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ครับ  (พระอรหันต์ หมายถึงผู้ห่างไกลจากกิเลส)
 
  ความคิดเห็น 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ