มีพระอรหันต์ในยุคนี้หรือไม่

 
email
วันที่  16 ก.พ. 2549
หมายเลข  820
อ่าน  3,930

ปัจจุบันนี้มีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์หรือไม่ เรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2549

พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นช่วงพันปีที่สาม ถ้านับจากพระพุทธองค์ปรินิพพาน

การบรรลุธรรมของคนในยุดนี้ สูงสุดเพียงพระอนาคามีบุคคลเท่านั้น ความจริง ผู้ที่เป็นปุถุชนย่อมรู้ไม่ได้ว่าใครบรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นไหน พระอริยะกับพระอริยะเท่านั้นจึงรู้ได้ จะใช้เครื่องวัดจากอัฏฐิกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ เพราะสมัยนี้มีสารเคมีใส่ทำให้กระดูกเป็นสีต่างๆ ได้ ที่สำคัญ คือ ข้อวัตรปฏิบัติ สำคัญกว่า ถ้าข้อปฏิบัติไม่ถูกต้อง การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลจะมีไม่ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 20 ก.พ. 2549

ในอรรถกถา

โคตมีสูตร (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 554) และอรรถกถาพระวินัยกล่าวถึงว่า ในยุคนี้ (๒๕๔๙) เป็นยุคพันปีที่ ๓ หลังปรินิพพาน การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดเพียง พระอนาคามีบุคคลเท่านั้น ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 20 ก.พ. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 ก.พ. 2549

เชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

ภิกขุนิกขันธกวรรณนา [จุลวรรค]

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
study
วันที่ 2 มี.ค. 2549

คลิกอ่านรายละเอียดที่ ...

อรรถกถา สัมปสาทนียสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
olive
วันที่ 11 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เซจาน้อย
วันที่ 24 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
nopwong
วันที่ 24 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
thilda
วันที่ 17 มี.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
chatchai.k
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ