บุพเพกตปุญญตา.. เป็นผู้ทำบุญไว้ในกาลก่อน

 
แล้วเจอกัน
วันที่  6 เม.ย. 2551
หมายเลข  8026
อ่าน  22,493

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 823

บทว่า ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา - ความเป็นผู้ทำบุญไว้ในกาลก่อน ได้แก่ ความเป็นผู้สะสมกุศลไว้ในกาลก่อน. นี้เป็นข้อกำหนดในบทนี้. กุศลกรรมที่ทำด้วยจิตสัมปยุตด้วยญาณ กุศลนั้นนั่นแหละ ย่อมนำบุรุษนั้นเข้าไปในประเทศอันสมควร ให้คบสัตบุรุษ บุคคลนั้นนั่นแหละ. ย่อมตั้งตนไว้ชอบ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 6 เม.ย. 2551

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตเล่ม ๒-หน้าที่ 116

อรรถกถาจักกสูตร

ความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้ในกาลก่อน ชื่อว่า ปุพฺเพ จ กตปฺญฺญตา ความเป็นผู้
ทำบุญมาก่อน. ข้อนี้แหละถือเอาเป็นประมาณในจักร ๔ นี้. เพราะว่ากุศลกรรมเท่านั้นอันคนใดด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยญาณอันใด กุศลจิตนั้น แหละย่อมนำคนนั้นเข้าไปอยู่ในถิ่นที่เหมาะ ให้เขาคบหาสัตบุรุษ ก็บุคคลนั้น ชื่อว่า ตั้งคนไว้ชอบด้วยอาการอย่างนี้.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prissna
วันที่ 7 เม.ย. 2551


..................................ขออนุโมทนาค่ะ.....................................
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 9 เม.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
phawinee
วันที่ 10 มี.ค. 2556

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ