บุพเพกตปุญญตา.. เป็นผู้ทำบุญไว้ในกาลก่อน
 
แล้วเจอกัน
วันที่  6 เม.ย. 2551
หมายเลข  8026
อ่าน  12,267

    พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 823

บทว่า  ปุพฺเพ  จ   กตปุญฺญตา - ความเป็นผู้ทำบุญไว้ในกาลก่อน  ได้แก่   ความเป็นผู้สะสมกุศลไว้ในกาลก่อน.    นี้เป็นข้อกำหนดในบทนี้.   กุศลกรรมที่ทำด้วยจิตสัมปยุตด้วยญาณ    กุศลนั้นนั่นแหละ ย่อมนำบุรุษนั้นเข้าไปในประเทศอันสมควร ให้คบสัตบุรุษ    บุคคลนั้นนั่นแหละ.  ย่อมตั้งตนไว้ชอบ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 6 เม.ย. 2551

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่ม ๒-หน้าที่ 116
 
อรรถกถาจักกสูตร

ความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้ในกาลก่อน   ชื่อว่า   ปุพฺเพ  จ  กตปฺญฺญตา   ความเป็นผู้
ทำบุญมาก่อน. ข้อนี้แหละถือเอาเป็นประมาณในจักร ๔ นี้. เพราะว่ากุศลกรรมเท่านั้นอันคนใดด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยญาณอันใด  กุศลจิตนั้น แหละย่อมนำคนนั้นเข้าไปอยู่ในถิ่นที่เหมาะ  ให้เขาคบหาสัตบุรุษ   ก็บุคคลนั้น ชื่อว่า  ตั้งคนไว้ชอบด้วยอาการอย่างนี้.

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prissna
วันที่ 7 เม.ย. 2551


..................................ขออนุโมทนาค่ะ.....................................
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 9 เม.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 10 มี.ค. 2556

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ