วาสนา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  8 ก.พ. 2551
หมายเลข  7273
อ่าน  3,359

ฉะนั้น จึงควรเห็นโทษของการสะสมอกุศล เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้ว การสะสมของจิตแต่ละขณะโดยความสามารถของชวนวิถีซึ่งเกิดดับสืบต่อซ้ำกันถึง ๗ ครั้งนั้น ก็ทำให้แต่ละบุคคลมีกาย มีวาจาต่างๆ กันเป็นวาสนา

คำว่า “วาสนา” หมายถึง ความประพฤติทางกาย วาจาที่สะสมมาจนชิน

“วาสนา” ที่ใช้กันในภาษาไทย หมายถึง ความเป็นใหญ่เป็นโตต่างๆ แต่ “วาสนา” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การสั่งสมของอกุศล จนกระทั่งเป็นความประพฤติที่เคยชินเป็นอาการที่ปรากฏทางกาย ทางวาจา 

ผู้ที่ละ “วาสนา” ได้มีบุคคลเดียวเท่านั้น คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระอรหันต์ทั้งหลายดับกิเลสได้หมดสิ้น ไม่มีเชื้อของกิเลสใดๆ เหลืออยู่เลย แต่กระนั้นก็ยังละวาสนาไม่ได้ เพราะสะสมเนิ่นนานมาในสังสารวัฏฏ์ด้วยสามารถแห่งชวนวิถี

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 16 ก.ค. 2555

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
bigcat001
bigcat001
วันที่ 24 ก.ค. 2563

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
manassanan
วันที่ 28 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nataya
วันที่ 12 ธ.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ