เจตสิกปรมัตถ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ม.ค. 2551
หมายเลข  7186
อ่าน  1,981

     เจตสิก (ประกอบกับจิต) +ปรมตฺถ (เนื้อความอย่างยิ่ง สิ่งที่มีจริง) สิ่งที่มีจริงคือ เจตสิก หมายถึง สภาพธรรมที่ประกอบกับจิต คือ เกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน เกิดที่เดียวกัน และรู้อารมณ์เดียวกันกับจิต จึงเป็นสัมปยุตตธรรมซึ่งกันและกัน เพราะเป็นนามธรรมที่สามารถกลมกลืนกันได้อย่างสนิท เจตสิกมี ๕๒ ดวง (ประเภท)จำแนกเป็นพวกใหญ่ๆได้ ๓ พวก  คือ...๑.อัญญสมานาเจตสิกมี ๑๓ ดวง เป็นเจตสิกที่เสมอกันกับจิตอื่น คือเกิดกับจิต ชาติใดก็เป็นชาตินั้น  อัญญสมานาเจตสิกจึงเกิดได้กับจิตทั้ง ๔ ชาติ  ๒.อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้น  แต่ก็ยังแยกประเภท เช่น  โลภเจตสิกเกิดได้กับโลภมูลจิต โทสเจตสิกเกิดได้กับโทสมูลจิต โมหเจตสิกเกิดได้กับอกุศลจิตทุกดวง  เป็นต้น๓.โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสภณจิต ซึ่งโสภณจิตแต่ละดวงมีเจตสิกเท่ากันบ้าง ไม่เท่ากันบ้าง แล้วแต่การประกอบเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ