จิตปรมัตถ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  27 ม.ค. 2551
หมายเลข  7144
อ่าน  1,955

     จิตฺต (สภาพที่คิด สภาพที่รู้แจ้งอารมณ์) + ปรมตฺถ (เนื้อความอย่างยิ่ง สิ่งที่มีจริง) สิ่งที่มีจริงคือจิต หมายถึงสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ จิตมีเนื้อความอย่างยิ่งเป็นปรมัตถ์ เพราะเป็นสิ่งที่มีจริง สามารถพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาจากการศึกษา การพิจารณาและการเจริญภาวนาจิตมี ๘๙ ประเภทโดยย่อหรือ ๑๒๑ ประเภทโดยพิสดาร
      พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติชื่อของจิตไว้หลายชื่อ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของจิตโดยพยัญชนะและอรรถต่างๆ คือ มานัส (สภาพที่ยินดีในอารมณ์) หทัย (สภาพที่อยู่ภายใน) ปัณฑระ (สภาพที่ผ่องใส) มนะ (ใจ เพราะกำหนดรู้อารมณ์) มนินทรีย์ (ความเป็นใหญ่คือใจ) มนายตนะ (บ่อเกิดคือใจ) วิญญาณ (สภาพที่รู้แจ้ง) วิญญาณขันธ์ (ขันธ์ซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์) มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุที่เป็นสภาพรู้แจ้งทางใจ)  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 30 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ