จิตปรมัตถ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  27 ม.ค. 2551
หมายเลข  7144
อ่าน  2,116

จิตปรมัตถ์

จิตฺต (สภาพที่คิด สภาพที่รู้แจ้งอารมณ์) + ปรมตฺถ (เนื้อความอย่างยิ่ง สิ่งที่มีจริง)

สิ่งที่มีจริงคือจิต หมายถึง สภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ จิตมีเนื้อความอย่างยิ่งเป็นปรมัตถ์ เพราะเป็นสิ่งที่มีจริง สามารถพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาจากการศึกษา การพิจารณาและการเจริญภาวนาจิตมี ๘๙ ประเภทโดยย่อหรือ ๑๒๑ ประเภทโดยพิสดาร

พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติชื่อของจิตไว้หลายชื่อ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของจิตโดยพยัญชนะและอรรถต่างๆ คือ มานัส (สภาพที่ยินดีในอารมณ์) หทัย (สภาพที่อยู่ภายใน) ปัณฑระ (สภาพที่ผ่องใส) มนะ (ใจ เพราะกำหนดรู้อารมณ์) มนินทรีย์ (ความเป็นใหญ่คือใจ) มนายตนะ (บ่อเกิดคือใจ) วิญญาณ (สภาพที่รู้แจ้ง) วิญญาณขันธ์ (ขันธ์ซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์) มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุที่เป็นสภาพรู้แจ้งทางใจ)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 30 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ