พระภิกษุที่ ทุศีล

 
boing747
วันที่  16 ธ.ค. 2548
หมายเลข  595
อ่าน  3,359

ผมขอสอบถามหน่อยนะครับ เพราะผมสงสัยมานานแล้ว ถ้าพระภิกษุที่ทำอาบัติเข้าขั้นปาราชิก แล้วรู้ตัว ออกมาจากเพศภิกษุแล้ว ปฎิบัติศีล ๕ ทุกวัน ทำบุญ ทุกวันสามารถไปสวรรค์ได้ไหม เพราะ เห็นผู้ใหญ่บางคนบอกว่า ถ้าเข้าขั้นปาราชิกแล้ว ห้ามสววรค์ห้ามนิพพานเลย แต่ผมเคยอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่ง บอกว่าไม่ได้สวรรค์ แต่ถ้าไปนิพพานก็จะมีอุปสรรคมากใช่ไหม ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 16 ธ.ค. 2548

พระภิกษุต้องอาบัติปราราชิกแล้ว ออกจากเพศภิกษุแล้ว ไม่ห้ามการเกิดในสวรรค์ (สุคติ) ไม่ห้ามการบรรลุมรรคผล เมื่อเป็นคฤหัสถ์ หรือสามเณรอบรมปัญญาเจริญวิปัสสนาสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีได้ ดังข้อความในอรรถกถาที่ยกมา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 16 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้าที่ 119

ถามว่า พระธรรมเทศนาเกิดมีผลแก่ภิกษุผู้บรรลุพระอรหัต ยกไว้ก่อน อย่างไรจึงเกิดผลแก่ภิกษุนอกนี้. ก็ว่า ก็ภิกษุ แม้เหล่านั้น ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเทศนากัณฑ์นี้ไซร้ เป็นผู้ประมาทไม่พึงอาจละฐานะได้ แต่นั้นบาปของภิกษุเหล่านั้น กำเริบขึ้น จะพึงทำเธอให้จมลงในอบายถ่ายเดียว แต่ฟังเทศนากัณฑ์นี้แล้ว เกิดความสังเวช ละฐานะ ตั้งอยู่ในภูมิแห่งสามเณร บำเพ็ญศีล ๑๐ ประกอบขวนขวายในโยนิโสมนสิการ บางพวกเป็นพระโสดาบัน บางพวกเป็นพระสกทาคามี บางพวกเป็อนาคามี บางพวกบังเกิดในเทวโลก. พระธรรมเทศนาได้มีผลแม้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ด้วยอาการอย่างนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ