แม้ร่างกายของคนเป็นก็เป็นของไม่งาม

 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5905
อ่าน  1,428

ในวิสุทธิมรรค (อสุภกรรมฐานนิเทส) มีข้อความอธิบายว่า

"ร่างกายของคนตายเป็นของไม่งามแท้ แม้ฉันใด แม้ร่างกายของคนเป็นก็เป็นของไม่งามอย่างเดียวกัน ฉันนั้น เป็นแต่ว่าร่างกายของคนเป็นนี้ ลักษณะที่ไม่งามย่อมไม่ปรากฏ เพราะถูกเครื่องประดับอันเป็นของจรปิดบังไว้”

เพื่อให้รู้ชัดในความเป็นปฏิกูลของร่างกายที่ยังเป็นอยู่นี้ด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงแสดงปฏิกูลมนสิการบรรพ ในมหาสติปัฏฐานสูตร มีข้อความว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ …”


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 10 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ