กิจจญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  15 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5868
อ่าน  5,368

กิจจญาณ

กิจฺจ (หน้าที่, การงาน) + ญาณ (ความรู้)

ญาณคือความรู้ ที่รู้กิจที่ควรทำ หมายถึง ความรู้ชัดซึ่งกิจที่ควรทำในอริยสัจจ์ ๔ คือรู้ว่าทุกขสัจจ์เป็นสภาพที่ควรกำหนดรู้  สมุทัยสัจจ์เป็นสภาพที่ควรละ นิโรธสัจจ์เป็นสภาพที่ควรกระทำให้แจ้ง มรรคสัจจ์เป็นสภาพที่ควรเจริญ ขณะที่สติปัฏฐานเกิด เป็นการเริ่มต้นของกิจจญาณ คือปัญญาเริ่มทำกิจรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งเป็นทุกข์สัจจ์ และละสมุทัยชั่วขณะ จนกว่าวิปัสสญาณและมรรคจิตจะเกิด จึงเป็นการกระทำนิโรธสัจจ์ให้แจ้ง และเป็นการอบรมมรรคสัจจ์ที่สมบูรณ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 ม.ค. 2557

Photo  by  Phanupan   Nanthanavoot

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ