การแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา
 
เรียนถาม
วันที่  11 ต.ค. 2550
หมายเลข  5081
อ่าน  1,343

หานิสูตร //84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php
B=23&A=622&Z=649&pagebreak=0
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสก ๗ ประการเป็นไฉน คือ อุบาสกขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ ละเลยการฟังธรรม ๑ ไม่ศึกษาในอธิศีล ๑ ไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นเถระ ทั้งเป็นผู้ใหม่ ทั้งปานกลาง ๑ ตั้งจิตติเตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรม ๑

แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑

ทำสักการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสก
เรียนถามว่า ๑. แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนามีความหมายครอบคลุมแค่ไหนครับ ๒. การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้พ้นทุกข์เข้าใจว่าสามารถกระทำได้และ

ควรกระทำโดยไม่เลือกชนชั้นหรือศาสนา แต่ถ้าสมมุติมีเพื่อนเป็นคริสต์หรือมุสลิมแล้วเราบริจาคเงินเพื่อร่วมสร้างโบสถ์คริสต์หรือสุเหร่าเช่นนี้ ถือเป็นการแสวงหาเขตบุญ

ภายนอกศาสนาหรือไม่ครับ ๓. อยากทราบความหมายของการแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา ว่าจำ

กัดไว้แค่ไหนครับ ...ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 11 ต.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ .. ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระศาสนาถ้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเขาได้รับความทุกข์ไม่เป็นการแสวงหาเขต

บุญภายนอก

แต่ถ้าสนับสนุนการสร้างสถานที่การเผยแพร่ของลัทธิอื่น ไม่ควรทำ..

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เรียนถาม
วันที่ 11 ต.ค. 2550

ขอบคุณมากครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ