ฉันทะและตัณหา
 
showtana
วันที่  8 พ.ย. 2548
หมายเลข  502
อ่าน  4,111

ขออธิบายความแตกต่างของคำว่า

ฉันทะ และ ตัณหา..

ผู้ที่ใฝ่หาความรู้ในทางธรรมะนั้นเป็นผู้มีฉันทะหรือมีตัณหา ?

ผู้ที่ใฝ่หาความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานนั้นเป็นผู้มีฉันทะหรือมีตัณหา ?

ผู้ที่มีความต้องการเผยแพร่ธรรมะให้ผู้คนอื่นๆ ..ให้มีความเข้าใจในธรรมะและเข้าสู่นิพพาน..เป็นจำนวนมากๆ นั้น เป็น ฉันทะ หรือมี ตัณหา ?


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 8 พ.ย. 2548

ฉันทะ เป็นปกิณณกเจตสิก เกิดร่วมกับจิตทั้ง ๔ ชาติ  ฉันทะ คือ ความพอใจ มีความเป็นผู้ใคร่เพื่อทำเป็นลักษณะ  ขณะที่มีความพอใจในการกระทำสิ่งต่างๆ เป็นไปในกุศลก็ได้ อกุศลก็ได้ ตัณหาหรือโลภะ เป็นอกุศลเจตสิก เกิดร่วมกับโลภมูลจิตเท่านั้น โลภะ มีการยึดอารมณ์ มีความติดข้อง เป็นลักษณะ การใฝ่หาความรู้ในทางธรรมเป็นไปด้วยกุศลฉันทะก็ได้ หรืออกุศลฉันทะที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยก็ได้ เช่น ผู้ศึกษาพระธรรมเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเราเป็นคนเก่ง สอบได้มีคะแนนดี  หรือศึกษาพระธรรมเพื่อใช้ไปในทางผิดเป็นต้น เป็นอกุศล (ตัณหา) ถ้าเข้าใจพระนิพพานไม่ถูกต้อง  เช่น เข้าใจว่าพระนิพพานเป็นอีกเมืองหนึ่ง  ทำสิ่งต่างๆ เพื่อไปสู่พระนิพพานนั้นเป็น ตัณหา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Komsan
วันที่ 10 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 13 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 22 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 เม.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ