ก็เพราะบุญทั้งนั้น ! [นิธิกัณฑ์ในขุททกปาฐะ]
 
แล้วเจอกัน
วันที่  19 ก.ย. 2550
หมายเลข  4842
อ่าน  896

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 302

      นิธิกัณฑ์ในขุททกปาฐะ

  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนคฤหบดีอุบาสก ตรัสพระคาถาว่า

[๙]   บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึก  ด้วยคิดว่า

เมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้น      ทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่

เรา    เพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้าง   เพื่อช่วยตนให้พ้น

จากโจรภัยบ้าง   เพื่อเปลื้องหนี้บ้าง   ในคราวทุพภิกข-

 ภัยบ้าง    ในคราวคับขันบ้าง     ขุมทรัพย์ที่เขาฝั่งไว้ใน

โลก  ก็เพื่อประโยชน์นี้แล.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550

ขุมทรัพย์นั้น    ย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เข้าไป

ทั้งหมด   ในกาลทุกเมื่อที่เดียวไม่   เพราะขุมทรัพย์

เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้าง  ความจำของเขาคลาดเคลื่อน

เสียบ้าง  นาคทั้งหลายลักไปเสียบ้าง  ยักษ์ทั้งหลายลัก

ไปเสียบ้าง    ผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขา

ไม่เห็นบ้าง    ในเวลาที่เขาสิ้นบุญ    ขุมทรัพย์ทั้งหมด

นั้น  ย่อมสูญไป.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550

ขุมทรัพย์คือบุญ    ของผู้ใด  เป็นสตรีก็ตาม  เป็น

บุรุษก็ตาม   ฝังไว้ดีแล้วด้วยทาน  ศีล  สัญญมะความ

สำรวม   ทมะความฝึกตน   ในเจดีย์ก็ดี   ในสงฆ์ก็ดี

ในบุคคลก็ดี   ในแขกก็ดี    ในมารดาก็ดี    ในบิดาก็ดี

ในพี่ชายก็ดี.

ขุมทรัพย์นั้น    ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้ว  ใครๆ ไม่อาจ

ผจญได้    เป็นของติดตามตนไปได้      บรรดาโภคะ 

ทั้งหลายที่เขาจำต้องละไป   เขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญ

นั้นไป.

ขุมทรัพย์คือบุญ      ไม่สาธารณะแต่ชนเหล่าอื่น

โจรก็ลักไปไม่ได้   บุญนิธิอันใด   ติดตามตนไปได้

ปราชญ์พึงทำบุญนิธิอันนั้น.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550

บุญนิธินั้น   อำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. เทวดาและมนุษย์ปรารถนา

นักซึ่งอิฐผลใดๆ   อิฐผลทั้งหมดนั้นๆ   อันบุคคลย่อม

ได้ด้วยบุญนิธินี้.

ความมีวรรณะงาม   ความมีเสียงเพราะ    ความมี

ทรวดทรงดี  ความมีรูปงาม  ความเป็นใหญ่ยิ่ง ความ

มีบริวาร อิฐผลทั้งหมดนั้น  อันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญ

นิธินี้.  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550

 ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศ ความเป็น

ใหญ่  [คือจักรพรรดิราช]  สุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่

น่ารัก    ความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยกายทั้ง

หลาย   อิฐผลทั้งหมดนั้น    อันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญ-

นิธินี้.

สมบัติของมนุษย์    ความยินดีในเทวโลก   และ

สมบัติคือพระนิพพานอันใด    อิฐผลทั้งหมดนั้นอัน

บุคคลย่อมได้  ด้วยบุญนิธินี้.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550

ความที่บุคคลอาศัยสัมปทา      คุณเครื่องถึงพร้อม

คือมิตรแล้ว ถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบ เป็นผู้ชำนาญ

ในวิชชาแล้วมุตติ  อิฐผลทั้งหมดนั้น   อันบุคคลย่อมได้

ด้วยบุญนิธินี้.

ปฏิสัมภิทา    วิโมกข์    สาวกบารมี    ปัจเจกโพธิ

และพุทธภูมิอันใด  อิฐผลทั้งหมดนั้น   อันบุคคลย่อม

ได้ ด้วยบุญนิธินี้.

   บุญสัมปทา  คุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้น   เป็น

ไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้  เพราะฉะนั้น  บัณฑิต

ผู้มีปัญญา   จึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แล. จบนิธิกัณฑ์ในขุททกปาฐะแต่ที่สำคัญ บุญหรือกุศลนั้น มีหลายระดับครับ ดังนั้น กุศลขั้นสติปัฏฐาน ที่ระลึกว่า

ขณะนี้เป็นธรรมไม่ใช่เราเท่านั้นที่จะเป็นบุญหรือกุศลที่ดับกิเลสจนเป็นพระอรหันต์ได้

      ขออนุโมทนาครับ

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ครูโอ
วันที่ 20 ก.ย. 2550

"บุญหรือกุศลทุกขั้นควรเจริญ...ไม่เว้น"

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 ก.ย. 2550

..................ขออนุโมทนา...................
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.ย. 2550

บุญเปรียบเสมือนญาติมิตร  ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  และสูงสุดคือบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Komsan
วันที่ 20 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 21 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
medulla
วันที่ 23 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Atom
atom
วันที่ 18 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pornpaon
วันที่ 18 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ