อินทรีย์ 5 กับ พละ 5
 
WS202398
วันที่  15 ส.ค. 2550
หมายเลข  4558
อ่าน  91,991

อินทรีย์ 5 กับ พละ 5 ประกอบด้วยข้อธรรมใดครับ ต่างกันอย่างไรครับ โพชฌงค์ ๗ ประกอบด้วยข้อธรรมใด มีความหมายอย่างไรครับ


  ความคิดเห็น 1  
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 15 ส.ค. 2550

เชิญคลิกอ่าน...ชื่อว่าโพชฌงค์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
อินทรีย์ 5  และ พละ 5  ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา อินทรีย์ คือ ความเป็นใหญ่  พละ คือ ความไม่หวั่นไหว
อินทรีย์ 5 ศรัทธา คือ สัทธินทรีย์  มีความเป็นใหญ่ ในสภาพธัมมะของตนคือ น้อมใจเชื่อวิริยะ คือ วิริยินทรีย์  มีความเป็นใหญ่ ในการประคองไว้ สติ คือ สตินทรีย์  มีความเป็นใหญ่ในการระลึก  สมาธิ คือ สมาธินทรีย์  มีความเป็นใหญ่ ในการไม่ฟุ้งซ่าน ปัญญา คือ ปัญญินทรีย์  มีความเป็นใหญ่ในการเห็นตามความเป็นจริง
---------------
พละ 5 สัทธาพละ  มีความไม่หวั่นไหว ในความไม่มีศรัทธาวิริยะพละ  มีความไม่หวั่นไหว ในความไม่เกียจคร้าน สติพละ  มีความไม่หวั่นไหว ในความไม่ประมาท สมาธิพละ  มีความไม่หวั่นไหวไป เพราะความฟุ้งซ่าน ปัญญาพละ  มีความไม่หวั่นไหวไป ในความไม่รู้   
-----------------------------------    
พละ5  และ อินทรีย์ 5 เหมือนกันโดยองค์ธรรม เพียงแต่อธิบายคนละนัย คือ ความเป็นใหญ่และความไม่หวั่นไหว
  เปรียบเหมือน แม่น้ำ มีเกาะอยู่ตรงกลาง  พึงทราบว่าแม่น้ำสองสาย  ที่แบ่งโดยเกาะตรงกลาง ก็เป็นสายน้ำเดียวกันและก็ย่อมบรรจบกัน  ดังเช่น อินทรีย์ 5 และพละ 5 ครับ ประการที่สำคัญ ที่ลืมไม่ได้ คือ อินทรีย์ 5 และพละ 5 ก็คือการอบรมเจริญปัญญาเพื่อบรรลุมรรคผล  ในขณะที่อบรมสติปัฏฐาน ก็ชื่อว่าอบรม  อินทรีย์ 5 และพละ 5 ด้วยครับ  ดังนั้น กิจที่สำคัญคือ เข้าใจเรื่องการอบรมปัญญาคือ การเจริญสติปัฏฐาน ว่าคืออย่างไรครับ
------------------------------
โพชฌงค์ 7 เป็น ธรรมเครื่องตรัสรู้  หมายความว่า  ถ้าจะบรรลุธรรม ก็ต้องประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้ ครับ ซึ่งการอบรมสติปัฏฐาน ที่บริบูรณ์ก็ย่อมทำให้ โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ครับ ดังนั้น สิ่งที่ควรตระหนักคือ เข้าใจหนทางคือการเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้อง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ส.ค. 2550

เชิญคลิกอ่าน...
โพชฌงค์อินทรีย์และพละ 
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ส.ค. 2550

อินทรีย์ 5  กับพละ 5  โดยสภาพธรรมไม่ต่างกัน แต่ต่างกันโดยกำลัง เช่น  มีศรัทธาน้อย  หรือมีศรัทธามาก  ฯลฯ  ต่างกันโดยความเป็นใหญ่  เช่น  ปัญญาเป็นใหญ่ในขณะนั้น  หรือศรัทธาเป็นใหญ๋ในขณะนั้น

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 18 ส.ค. 2550
ขอให้เจริญในธรรม
 
  ความคิดเห็น 7  
 
คุณ
วันที่ 30 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 14 ธ.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 24 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ