ตถตา หมายความว่าอย่างไร

 
Selaruck
วันที่  4 ก.พ. 2565
หมายเลข  42001
อ่าน  541

เรียนอาจารย์คำปั่นที่เคารพ

มีผู้ให้ความหมายของคำว่า ตถตา ว่า เป็นเช่นนั้น หรือเป็นความหมายหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท 

ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ ขออาจารย์ได้กรุณาให้ความหมายของคำนี้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

กราบขอบคุณและอนุโมทนายิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๙๙

บทว่า ตถตา เป็นต้น เป็นไวพจน์ (คำที่ใช้แทนกัน) ของปัจจยาการนั่นแล. ปัจจยาการนั้น ท่านกล่าวว่า ตถตา (ความเป็นจริงอย่างนั้น) เพราะธรรมนั้นๆ เกิดขึ้นโดยปัจจัย
เหล่านั้น ไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากัน


ธรรม เป็นเรื่องทีละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทั้งหมดแสดงถึงสิ่งที่มีจริงที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้

คำที่กล่าวถึง คือ ตถตา แปลว่า ความเป็นจริงอย่างนั้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย จะเรียกปัจจยาการ ก็ได้ ปฏิจจสมุปบาท ก็ได้ แต่ไม่ได้สำคัญอยู่ที่การเรียกชื่อ แต่คัญอยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก

คำว่า ตถตา นี้ จึงเป็นอีก ๑ คำที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมที่มีจริง ที่เมื่อจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ความจริง เป็นอย่างนี้ ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปฏิจจสมุปบาท หมายความว่าอย่างไร

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 4 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 5 ก.พ. 2565

ขอบพระคุณ และยินดียิ่งในกุศลจิต ของอ.คำปั่น และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kukeart
วันที่ 6 ก.พ. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Selaruck
วันที่ 7 ก.พ. 2565

กราบขอบคุณและอนุโมทนาอาจารย์คำปั่นยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Witt
วันที่ 9 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Sea
วันที่ 9 ก.พ. 2565

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ