กิเลสที่มีมาก ปัญญาสามารถดับได้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 ต.ค. 2564
หมายเลข  37984
อ่าน  50

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๕๕๒]

กิเลสที่มีมาก ปัญญาสามารถดับได้


ทุกท่านที่ยังไม่ดับกิเลสเป็นสมุจเฉท (ถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาด) ก็เห็นกำลังของโลภะได้ว่ามากมายจริงๆ ในแต่ละวัน ในแต่ละภพ ในแต่ละชาติ ดูไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้ คนที่เคยพอใจทุกอย่างในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ (สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย) ตลอดกาลยาวนานของสังสารวัฏฏ์นี้ เมื่อได้อบรมเจริญปัญญา ปัญญานั้นสามารถจะค่อยคลายๆ ค่อยๆ ละ ค่อยๆ ดับโลภะนั้นได้ตามลำดับขั้น

เพราะฉะนั้นก็เห็นหนทางของอกุศลธรรมกับโสภณธรรม (ธรรมที่ดีงาม) แม้ว่าโลภะจะเกิดอยู่เป็นประจำทุกวัน ในชาตินี้และในสังสารวัฏฏ์ ในอดีตที่ยาวนานมาแล้วก็จริง ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้ที่อบรมเจริญปัญญาไปทีละเล็กทีละน้อยๆ จนกระทั่งปัญญานั้นคมกล้าสามารถที่จะดับโลภะได้ตามลำดับขั้นจริงๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่ควรพากเพียร เป็นสิ่งที่ควรจะพยายามไปทุกภพทุกชาติ เพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้เจริญอบรมปัญญาถึงขั้นที่จะดับกิเลส จะเห็นได้ว่าการละหรือการสละความติดข้องในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะนั้น เป็นได้เพียงชั่วขณะจริงๆ ไม่นานเลย เพราะว่าสละวัตถุเพื่อเป็นทาน เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นชั่วเล็กน้อยในวันหนึ่ง แล้วก็หมดแล้ว หลังจากนั้นโลภะก็เข้ามาอีกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ

เพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวจริงๆ คืออบรมเจริญปัญญาที่จะดับโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด ที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลเสียก่อน ก่อนที่จะไปถึงการดับกิเลสขั้นต่างๆ

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 12 ต.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Dechachot
วันที่ 12 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ