คนทั่วไปมั่วไปหมด

 
hengworld
วันที่  1 ก.ย. 2548
หมายเลข  354
อ่าน  1,471

ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นคนที่ไม่รู้พระธรรม เวลาเข้าโบสถ์ก็เคารพเยซู, เวลาผ่านสุเหร่าหรือมัสยิสก็ยกมือไหว้ เวลาเห็นพระพุทธรูปก็ไหว้ ผมเคยถามผู้รู้ท่านหนึ่งเกี่ยวกับกรณีนี้ ท่านบอกผมว่า

1. อยู่ที่การโยนิโสมนสิการ จึงสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ... ความในส่วนนี้ถูกหรือผิดครับ?

2. เช่น ถ้าโยนิโสมนสิการว่า เคารพพระเยซูในฐานะของผู้สอนเรื่องเมตตา รักเพื่อนมนุษย์ ไม่เบียดเบียนกัน ก็คือ เคารพในกุศลจิตของพระเยซู อย่างนี้ไม่ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ... ความในส่วนนี้ถูกหรือผิดครับ?

3. หรือการไหว้เจ้าที่ ตี่จู้เอี้ย ปึงเถ่ากง ในคติความเชื่อโบราณจีน หากรู้จักโยนิโสมนสิการว่าเป็นการเจริญเทวตานุสติอย่างหนึ่ง ระลึกถึงคุณความดีที่ทำให้เป็นเทวดา มิได้อ้อนวอนขออะไร อย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญกุศลได้เช่นกัน? ... ความในส่วนนี้ถูกหรือผิดครับ?

4. นอกเหนือจากพระรัตนตรัยแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่เราต้องมีหน้าที่ปฏิบัติกับสิ่งนั้นๆ ให้ถูกต้องอีกมาก เช่น พ่อ แม่ ญาติ มีการเคารพกันตามคุณวุฒิ วัยวุฒิ ชาติวุฒิ เพศ เป็นต้น การไหว้บรรพบุรุษหากโยนิโสมนสิการ... ความในส่วนนี้ถูกหรือผิดครับ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 ก.ย. 2548

๑. ๒. ๓. ถ้าไหว้สิ่งที่ควรไหว้เป็นกุศล ถ้าไหว้ในสิ่งที่ไม่มีจริง เข้าใจว่ามีจริง เป็นความเห็นผิดเป็นอกุศล

๔. การเคารพในบรรพบุรุษที่ถูกต้อง คือ ระลึกถึงคุณของท่านและทำกุศล อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านอนุโมทนา ถ้าฆ่าเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ ไม่ถูกต้อง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ