อัฏฐังคิกสูตร ... พระสูตรสนทนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔
 
มศพ.
วันที่  3 ม.ค. 2564
หมายเลข  33534
อ่าน  308

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

พระสูตรที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

คือ 

อัฏฐังคิกสูตร  

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๕๕๖


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๕๕๖

๕. อัฏฐังคิกสูตร                        

(ว่าด้วยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ)


[๒๐๕]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสัตบุรุษ และอสัตบุรุษ
ยิ่งกว่าอสัตบุรุษ กับสัตบุรุษและสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ เธอทั้งหลายจงพึงทำในใจให้ดี เราจักกล่าว

ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธดำรัสแล้ว      

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
อสัตบุรุษเป็นไฉน?

บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความเห็นผิด ดำริผิด เจรจาผิด ทำการงานผิด เลี้ยงชีพผิด เพียรผิด ระลึกผิด ตั้งมั่นผิด นี้เรียกว่า อสัตบุรุษ

อสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษ เป็นไฉน?

บุคคลบางคนเป็นผู้มีความเห็นผิด ดำริผิด เจรจาผิด ทำการงานผิด เลี้ยงชีพผิด เพียรผิด ระลึกผิด ตั้งมั่นผิดด้วยตนเอง ด้วยชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วย นี้เรียกว่า อสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษ

สัตบุรุษเป็นไฉน?

บุคคลบางคนเป็นผู้มีความเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ ทำการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ  เพียรชอบ ระลึกชอบ และ ตั้งมั่นชอบ นี้เรียกว่า สัตบุรุษ

สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ เป็นไฉน?

บุคคลบางคนเป็นผู้มีความเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ ทำการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ  เพียรชอบ ระลึกชอบ และ ตั้งมั่นชอบ ด้วยตนเอง ด้วยชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วย นี้เรียกว่า สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ

จบอัฏฐังคิกสูตรที่ ๕


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

อัฏฐังคิกสูตร

(ว่าด้วยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษ ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดง สัตบุรุษ และสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ ดังนี้ 

ผู้ที่เห็นผิด ดำริผิด เจรจาผิด ทำการงานผิด เลี้ยงชีพผิด เพียรผิด ระลึกผิด ตั้งมั่นผิด เป็น อสัตบุรุษ   

ผู้ที่เมื่อเห็นผิด ดำริผิด เจรจาผิด ทำการงานผิด เลี้ยงชีพผิด เพียรผิด ระลึกผิด ตั้งมั่นผิด แล้วชักชวนให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย เป็นอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษ

ผู้ที่มีความเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ ทำการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ  ระลึกชอบ และ ตั้งมั่นชอบ เป็น สัตบุรุษ   

ผู้ที่เมื่อมีความเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ ทำการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ  เพียรชอบ  ระลึกชอบ และ ตั้งมั่นชอบ แล้วชักชวนให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย เป็น สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

สัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ [คติธรรม]

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 6 ม.ค. 2564

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
papon
papon
วันที่ 7 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nataya
วันที่ 8 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 ม.ค. 2564

  ขอบพระคุณ และยินดีในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ