ศีลบารมี - ศีลของอกิตติดาบส ตอนที่ 6-13 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  12 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30931
อ่าน  117

   ถ้าเราหวังที่จะอบรมเจริญเนกขัมมบารมี ก็ควรที่จะพิจารณาข้อความนี้ ถ้าคบกับคนพาล ก็ไม่สามารถที่จะอบรมเนกขัมมบารมี (หมายถึง การสละจากความติดข้องพอใจในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ)ได้ บารมีมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และเราก็ควรที่จะพิจารณาถึงบารมีทั้งหมดตั้งแต่ขั้นต้น ข้อความต่อไปใน คัมภีร์จริยาปิฎก หน้าที่ 49 แสดงว่า

   อกิตติดาบสกล่าวว่า "คนพาลย่อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนํา (สิ่งที่ไม่เหมาะสม) ย่อมขวนขวายในกิจอันไม่ใช่ธุระ (ชอบเข้าร่วมกับกิจการงานที่ไม่เหมาะสม) คนพาลแนะนําให้ดีได้ยาก (แนะนำให้คนพาลทำความดีได้ยาก) พูดดีหวังจะให้เขาเป็นคนประเสริฐกลับโกรธ (เมื่อพูดเรื่องหนทางของกุศล หรือหวังให้คนพาลเป็นคนดี ทำสิ่งที่ถูก เขาก็โต้ตอบเราด้วยความโกรธ) คนพาลนั้นไม่รู้วินัย (ความประพฤติที่ถูกควรทั้งทางกาย วาจา ใจ) การไม่เห็นคนพาลได้เป็นความดี"

   ท้าวสักกะตรัสว่า "ข้าแต่ท่านกัสสปะ พระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีก"

   อกิตติดาบสกล่าวว่า "ท่านท้าวสักกะจอมเทพ หากท่านจะให้พรแก่อาตมา ขอจงให้พรดังนี้ บุคคลพึงเห็นนักปราชญ์ พึงฟังนักปราชญ์ พึงอยู่ร่วมกับนักปราชญ์ พึงกระทําและพึงชอบใจการสนทนาปราศรัยกับนักปราชญ์."

   ท้าวสักกะตรัสถามท่านอกิตติเพื่อที่จะให้ได้คำอธิบายที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่หวังที่จะมีความเข้าใจแท้จริง และผู้ที่ศึกษาธรรม ข้อความต่อไปแสดงว่า

   ท้าวสักกะตรัสถามท่านอกิตติว่า "ข้าแต่ท่านกัสสปะ เพราะเหตุไร พระคุณเจ้าจึงชอบใจนักปราชญ์ ขอจงบอกเหตุนั้น เพราะเหตุไร พระคุณเจ้าจึงปรารถนาจะเห็นนักปราชญ์."

   อกิตติดาบสกล่าวว่า "นักปราชญ์แนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ไม่ขวนขวายในกิจที่มิใช่ธุระ(กิจที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม) นักปราชญ์แนะนําได้ง่าย พูดหวังจะให้ดีก็ไม่โกรธ นักปราชญ์ ย่อมรู้จักวินัย (ความประพฤติที่ถูกควร) การสมาคมกับนักปราชญ์เป็นความดี"

ข้อความนี้ถูกแปลจาก...The Perfection of Morality - Ascetic Akitti’s sila V


Tag  ศีลบารมี
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ