ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม   ... ครั้งที่ ๓๑๑
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  6 ส.ค. 2560
หมายเลข  29058
อ่าน  1,760

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 


ขออนุญาตแบ่งปันข้อความธรรม (ปันธรรม)   ที่ได้จากการฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ในแต่ละครั้ง  รวบรวมเป็นธรรมเตือนใจเพื่อศึกษาและพิจารณาร่วมกัน    เพื่อความเข้าใจธรรม (ปัญญ์ธรรม) ตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นข้อความที่สั้นบ้าง ยาวบ้าง  แต่ก็มีอรรถที่สมบูรณ์ พอที่จะเข้าใจได้ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่ง  ดังนี้ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม   ... ครั้งที่ ๓๑๑  


~ผู้ที่มีความเคารพในการที่จะได้กล่าวตามพระธรรมวินัย ผิดหรือที่จะทำให้คนได้เข้าใจถูกต้องว่า  ตามพระธรรมวินัย คือ  อย่างไร?

~พระภิกษุที่สละความเป็นคฤหัสถ์แล้ว หมายความว่าจะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไป  ไม่ได้  ท่านมีกำเนิดใหม่  กำเนิดของท่าน คือ ศีล  ศีลเป็นกำเนิดของพระภิกษุที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบท(สิ่งที่จะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตาม)เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุ

~พุทธบริษัท คือ ผู้ที่ได้เข้าใจธรรม  มีความเคารพในพระรัตนตรัย  แล้วก็ต่างกันเป็นเพศบรรพชิต กับ คฤหัสถ์  

~ถ้าเป็นภิกษุ แต่ว่าไม่เข้าใจธรรม  ประโยชน์อยู่ตรงไหน? และใครจะได้รับประโยชน์จากภิกษุ(ประเภทนี้) ที่จะกล่าวว่า อีกหน่อยต่อไปก็ไม่มีภิกษุ ไม่มีใครจะบวช  ไม่ใช่เรื่องว่า ใครจะบวช หรือ ไม่บวช  แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจธรรม ก็ไม่มีภิกษุ  ไม่ใช่ว่าต้องการเพียงภิกษุ ที่ไม่เข้าใจธรรม  และคิดว่าควรจะมีไว้
ซึ่งความจริงเพื่อประโยชน์อะไร?  นอกจากเป็นการทำลายคำสอนของพระศาสนา

~พระภิกษุเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไร ถ้าไม่ศึกษาธรรม จะมีความเข้าใจธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกไหม? เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะขัดเกลากิเลส บุคคลนั้นก็เป็นคฤหัสถ์ ไม่ต้องเป็นพระภิกษุก็ได้ ด้วยเหตุนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระภิกษุที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก เพราะมีความเข้าใจธรรม ซึ่งหมายความว่าต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เมื่อศึกษาพระธรรมแล้วก็แสดงธรรมกับคฤหัสถ์

~ความเข้าใจพระธรรม จะขัดเกลากิเลส

~กิเลสเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับธรรมฝ่ายดี  ทำให้จิตตกไปทางฝ่ายอกุศล เศร้าหมอง  เพราะฉะนั้น  ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำให้รู้จักกิเลส จึงสามารถที่จะละกิเลสได้

~พุทธบริษัทที่ฟังพระธรรม ฟังเพื่ออะไร? เพื่อจะได้ไม่เป็นข้าศึกต่อพระพุทธศาสนา

~แม้ผู้ฟังพระธรรม จะเข้าใจถูกต้องแม้สักนิดหนึ่ง นั่น ก็เป็นผลของการได้เผยแพร่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

~กุศลจิต ทำให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีงาม

~ขณะใดที่ใครเกิดความปรารถนาความต้องการอะไร ก็จะพะวงถึงแต่สิ่งนั้น ในขณะนั้น จิต ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นโดยไม่รู้สึกตัว

~ควรเจริญกุศลทุกทางทุกโอกาส เพราะเมื่อเป็นโอกาสของกุศลแล้วไม่ทำกุศล โอกาสของกุศลก็หมดไป โอกาสทำกุศลเป็นโอกาสที่หายากในชีวิต ในวันหนึ่งๆ ลองพิจารณาว่าอกุศลมากหรือกุศลมาก เมื่อมีโอกาสที่จะเจริญกุศลทางใด ก็ไม่ควรให้โอกาสนั้นผ่านไป เพราะเมื่อกุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิด

~ผู้ที่เห็นโทษของอกุศลว่า ถ้าไม่รีบขัดเกลาบรรเทาในชาตินี้ ในชาติต่อๆ ไป ก็จะเพิ่มความเป็นบุคคลที่หนาแน่นด้วยอกุศลมากยิ่งขึ้นอีกทุกชาติไป แทนที่จะคิดถึงอานิสงส์หรือผลที่จะได้รับ ก็ควรที่จะคิดถึงว่า อกุศลมากจนเกินกว่าที่จะดับได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น ก็จะต้องอบรมเจริญกุศลทุกประการ เพื่อที่จะละอกุศลนั้นได้เป็นสมุจเฉท(ถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาด)ในวันหนึ่ง 

~ข้าศึก(ศัตรูคือกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต) อยู่ใกล้ที่สุด คือ อยู่ในใจ
เกิด ก็เกิดที่นั่น ทำร้าย ก็ทำร้ายตรงนั้น แล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้ทำร้ายคนอื่นต่อไปได้ด้วย ซึ่งเป็นอันตรายเพิ่มขึ้นๆ  นอกจากนั้น  ข้าศึกที่ทำลายพระศาสนา  ก็คือ ไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจให้ถูกต้อง

~เงินทองมหาศาล ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วม ไฟจะไม่ไหม้  หรืออะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยพิบัติอันตรายต่างๆ แม้ไม่เกิดขึ้น  คนก็เป็นทุกข์  แต่ถ้าเขาสามารถที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ยามใดไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้  ถ้าเขามีความเข้าใจพระธรรมในขณะนั้น

~ผู้ที่จะกล่าวพระธรรมวินัย  ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัย

~ความเข้าใจถูกเห็นถูก  จะผิดไม่ได้

~แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดในสังสาร วัฏฏ์ คือ ความเข้าใจถูก
 
~คนที่ไม่เข้าใจธรรม เป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนา และ คนที่จะรักษาพระธรรมวินัยไว้ได้  คือ  ผู้ที่เห็นคุณค่าสูงสุดของพระธรรมวินัย

~
หนทางที่ถูกต้อง ก็คือ ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีการไตร่ตรองให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  เพราะฉะนั้น การที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูก ก็คือ กล่าวตามพระธรรมวินัย

~ช่วยสังคมเท่าไหร่ ก็ไม่จบ  นี่เป็นเหตุที่พระโพธิสัตว์แสวงหาสิ่งที่จะช่วยสัตว์โลก โดยที่ว่า สามารถที่จะจบสิ้นได้  

~
ที่สำคัญที่สุด คือ ช่วยจิตใจ ใครช่วยได้  ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ได้ทรงแสดงพระธรรมที่ทำให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูก เกิดขึ้น  ความเห็นถูกความเข้าใจถูก นั่นแหละ ที่จะช่วยสังคมยิ่งกว่าการช่วยด้วยวัตถุ.

ขอเชิญคลิกอ่านย้อนหลังครั้งที่ผ่านมาได้ที่นี่ครับ

 

ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม   ... ครั้งที่ ๓๑๐  


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 6 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 6 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 6 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thilda
วันที่ 6 ส.ค. 2560

 "อกุศลมากจนเกินกว่าที่จะดับได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น ก็จะต้องอบรมเจริญกุศลทุกประการ เพื่อที่จะละอกุศลนั้นได้เป็นสมุจเฉท(ถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาด)ในวันหนึ่ง "

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 6 ส.ค. 2560

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 7 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 7 ส.ค. 2560

สาธุอนุโมทนาในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า   สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 7 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 7 ส.ค. 2560

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
jaturong
วันที่ 7 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 7 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 7 ส.ค. 2560

ทุกข้อความมีคุณค่าอย่างยิ่ง เตือนใจให้ไม่ประมาทวันและเวลาของชาตินี้สะสมความเข้าใจถูกด้วยการฟังพระธรรมด้วยความเคารพต่อไป

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตเป็นอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 8 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 8 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ประสาน
วันที่ 8 ส.ค. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
มกร
มกร
วันที่ 9 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 9 ส.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2560

..ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ