พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภท
 
apiwit
apiwit
วันที่  5 ต.ค. 2559
หมายเลข  28255
อ่าน  1,537

ผมอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภท เป็นเพศหญิงได้หรือไม่ เพราะดูตัวอย่างจากพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นเพศหญิงด้วย จึงอยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยความสงสัยครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     เจ้าแม่กวนอิม เป็นความเชื่อที่แต่งขึ้นมา จากคนรุ่นหลัง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงพยากรณ์แสดงไว้เลยว่า จะมีพระโพธิสัตว์นามว่า  กวนอิม และที่สำคัญ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ แน่นอนที่จะตรัสรู้ในอนาคต ย่อมเป็นเพศชายเท่านั้น ไม่เป็นเพศหญิงอีกเลย เพราะฉะนั้น เจ้าแม่กวนอิม ก็ไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ ส่วนการที่วัดต่างๆ นำรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเข้ามา ก็เพื่อให้ คนมาบูชาบริจาคทรัพย์ เป็นพุทธพาณิชย์ อันเป็นการทำลายคำสอนและทำลายพระพุทธศาสนาอันนำมาซึ่งการอันตรธานของพระพุทธสาสนาในอนาคต ครับ  อย่างไรก็ดี ขอนำคำว่าพระโพธิสัตว์ ให้เข้าใจถูกต้องดังนี้ ครับ

     คำว่า  โพธิสัตว์ หมายถึง สัตว์ แปลว่า ผู้ข้อง โพธิ คือ  การตรัสรู้  โพธิสัตว์ ความหมาย คือผู้ที่ข้องอยู่ เพื่อการตรัสรู้ หรือ พูดง่ายๆ คือ ผู้ที่จะตรัสรู้ในอนาคตครับ ดังนั้นโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่จะตรัสรู้ในอนาคต จึงมี 3 ประเภท คือ สาวกโพธิสัตว์ ปัจเจกโพธิสัตว์ และ สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์ ทั้ง 3 ประเภท นี้ คือ สัตว์ที่จะตรัสรู้ในอนาคต สัพพัญญูโพธิสัตว์ หรือ สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์  คือ ผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สภาพธรรม ตามความเป็นจริง  แล้วสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตาม 

     ปัจเจกโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ตรัสรู้สภาพธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้  สาวกโพธิสัตว์ หรืออนุพุทธโพธิสัตว์  คือ ผู้บำเพ็ญบารมี เพื่อตรัสรู้ธรรม เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

     พระโพธิสัตว์ของเถรวาท มุ่งหมายถึง ผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ พระโพธิสัตว์ของมหายาน นั้น เมื่อตรัสรู้แล้วก็เกิด มาช่วยสรรพสัตว์ จนกว่าจะหมดสิ้น คือ เป็นพระอรหันต์แล้ว ปรินิพพานก็ไปอยู่ในสถานที่หนึ่ง และก็มาช่วยสรรพสัตว์อีก เป็นอันว่า ยังไม่ปรินิพพานจริงๆ จนกว่าจะช่วยสัตว์โลกได้หมด แต่ พระโพธิสัตว์จริง ๆ ที่เป็นสัจจะ ฝ่ายเถรวาทคือ ผู้ที่บำเพ็ญบารมี เพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ช่วยสรรพสัตว์ ให้บรรลุมรรคผล และพระองค์ก็ปรินิพพาน ไม่กลับมาเกิดอีก ไม่มีการที่จะมาช่วยสรรพสัตว์ ตามแบบมหายานครับ และมหายานยังแสดงว่า พระพุทธเจ้าก็จะไปอยู่ในสถานที่ ที่เป็นสุข นิรันดร์ซึ่งไม่ตรงกับการเข้าถึง ปรินิพพานจริงๆ ที่ไม่มีการเกิดขึ้นของ จิต เจตสิกและรูป จึงไม่มีสถานที่ที่อยู่ที่เป็นนิรันดร์ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 5 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บุคคลผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ดี พระปัจเจกพุทธเจ้า ก็ดี หรือ เป็นพระอริยสาวก ผู้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ดี ล้วนจะต้องเป็นผู้ได้สะสมอบรมเจริญบารมีประการต่าง ๆ มาแล้วตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก มาแล้วทั้งนั้น เมื่อบารมีทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาถึงความบริบูรณ์ ก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้ตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ตามสมควรแก่ฐานะของตน ๆ จากที่เป็นผู้ที่ข้องอยู่ในการที่จะได้ตรัสรู้ (พระโพธิสัตว์) ในที่สุด ก็สามารถตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงได้ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 5 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 6 ต.ค. 2559

     อนุโมทนา สาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 7 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 9 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ