อานิสงส์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อานิสงส์บูชาพระสถูปเจดีย์
 
JYS
วันที่  20 ก.ค. 2559
หมายเลข  27998
อ่าน  1,639

อยากทราบอานิสงส์โดยละเอียดครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ก.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๙ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๓๑
ธาตุปูชกเถราปทาน (ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระธาตุ)
[๗๖] เมื่อพระโลกนาถผู้นำโลก พระนามว่าสิทธัตถะ ปรินิพพาน เราได้นำ พวกญาติของเรามาทำการบูชาพระธาตุ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ เราได้บูชาพระธาตุใด ด้วยการบูชานั้น เราไม่รู้จักทุคติ
เลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระธาตุ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว. . . .คำสอนของพระพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. ทราบว่า ท่านพระธาตุปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบธาตุปูชกเถราปทาน
------------------
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 620
ข้อความจาก อเนกวัณณวิมาน
...  เมื่อพระสุเมธชินพุทธเจ้าผู้ศาสดาผู้ข้ามโอฆะได้แล้ว เป็นผู้คงที่ เสด็จปรินิพพานแล้ว  ข้าพเจ้านั้นได้ไหว้รัตนเจดีย์ที่คลุมด้วยข่ายทอง  ทำใจให้เลื่อมใสในพระสถูป ข้าพเจ้ามิได้ให้ทานเพราะไม่มีวัตถุทานที่จะให้ แต่ข้าพเจ้าได้ชักชวนคนอื่นๆ  ให้ให้ทานนั้นว่า  ท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิด  ได้ยินว่า ท่านทั้งหลาย  ละอัตภาพนี้แล้ว จักไปสวรรค์ด้วยอาการอย่างนี้  ข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมอย่างนั้นแล จึงได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ด้วยตน  และบันเทิงอยู่ในท่ามกลางหมู่เทพชั้นไตรทศ  ทั้งข้าพเจ้าก็ยังไม่สิ้นบุญนั้น. 
---------------------
ธรรม เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น  ความดี มีจริง  ผลของความดีมีจริง  ขณะที่บูชา   ย่อมเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไป  เมื่อเหตุที่ดีมีแล้ว สะสมไว้แล้ว ย่อมเป็นเหตุให้เกิดผลที่ดีในภายหน้าได้ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น,   สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญาเห็นคุณประโยชน์ของกุศลธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดีงาม  นั้น    ย่อมไม่ละเลยโอกาสของการเจริญกุศล  เพราะเหตุว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิด ก็จะเป็นโอกาสของอกุศลที่จะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่  จะบูชาด้วยอามิส  หรือ บูชาด้วยการปฏิบัติธรรม (ธรรมบูชา)  ย่อมเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น   แต่การบูชาอย่างสูงสุด  ก็จะต้องเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม  ซึ่งก็คือน้อมประพฤติตามพระธรรมคำสอนที่จะอบรมเจริญปัญญา  ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ   สูงสุดคือ ถึงความเป็นพระอรหันต์  ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาด   ดังนั้น ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน  การที่จะทำให้ปฏิบัติบูชาสมบูรณ์นั้น  จึงไม่มีทางอื่น  นอกจากการ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม   ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง  ครับ.   
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
peem
วันที่ 23 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 24 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
intra
วันที่ 24 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ