Print 
เลขสูตร...วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
มศพ.
วันที่  22 พ.ค. 2559
หมายเลข  27813
อ่าน  518

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)
พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เลขสูตร
(ว่าด้วยบุคคล  ๓  จำพวก)

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓- หน้าที่ ๕๖๘


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓- หน้าที่ ๕๖๘

๑๐.  เลขสูตร
(ว่าด้วยบุคคล  ๓  จำพวก)

[๕๗๒]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๓  นี้มีปรากฏอยู่ในโลก  บุคคล ๓ คือใคร  คือบุคคลเหมือนรอยขีดในหิน  บุคคลเหมือนรอยขีดในดิน  บุคคลเหมือนรอยขีดในน้ำ

บุคคลเหมือนรอยขีดในหินเป็นอย่างไร ?   บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนือง ๆ และความโกรธของเขานั้นติดกรุ่นในใจ  ไปนาน ๆ เหมือนรอยขีดในหิน ย่อมไม่ลบง่าย ๆ ด้วยลมพัดหรือน้ำเซาะ  ย่อมติดอยู่นานฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนือง ๆ และความโกรธของเขานั้นติดกรุ่นอยู่ในใจไปนาน ๆ ฉันนั้น นี่เรียกว่าบุคคลเหมือนรอยขีดในหิน

บุคคลเหมือนรอยขีดในดินเป็นอย่างไร ?  บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนือง ๆ  แต่ความโกรธของเขานั้น  ไม่ติดกรุ่นอยู่ในใจนาน  เหมือนรอยขีดในดิน  ย่อมลบง่ายด้วยลมพัดหรือน้ำเซาะ หาติดอยู่นานไม่  ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนือง ๆ  แต่ความโกรธของเขานั้นไม่ติดกรุ่นอยู่ในใจนานฉันนั้น  นี่เรียกว่าบุคคลเหมือนรอยขีดในดิน

บุคคลเหมือนรอยขีดในน้ำเป็นอย่างไร ?  บุคคลบางคนในโลกนี้  ถูกว่าแม้ด้วยคำเลว  คำหยาบ  คำไม่เจริญใจ  ก็ยังสมานไว้ได้  ยังประสานไว้ได้ยังพูดจาดีอยู่ได้ เหมือนรอยขีดในน้ำย่อมพลันหาย  ไม่ติดอยู่นานเลยฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกว่าแม้ด้วยคำเลว  คำหยาบ  คำไม่เจริญใจ ก็ยังสมานไว้ได้ ยังประสานไว้ได้  ยังพูดจาดีอยู่ได้ฉันนั้น  นี่เรียกว่าบุคคลเหมือนรอยขีดในน้ำ.

 ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓  นี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก.

จบเลขสูตรที่  ๑๐

อรรถกถาเลขสูตร
   
พึงทราบวินิจฉัยในเลขสูตรที่  ๑๐  ดังต่อไปนี้ :-บทว่า   อภิณฺหํ  ความว่า  เนืองนิตย์   คือชั่วนิรันดร.  บทว่า  อคาฬฺเหน  ความว่า  ด้วยคำหนัก ๆ  คือคำกักขฬะ.  บทว่า  ผรุเสน ความว่า  ด้วยคำหยาบคาย  อธิบายว่า  แม้ถูกต่อว่าอย่างหนัก ๆ  อย่างหยาบ ๆ ดังนี้.   บทว่า   อมนาเปน   ความว่า   ด้วยคำที่ไม่ชื่นใจ   คือไม่เจริญใจ.  บทว่า  สนฺธิยติเยว   ความว่า  ยังสมานไว้ได้.  บทว่า สํสนฺทติเยว  ความว่า  ยังเป็นเช่นเดิมนั่นเอง.  บทว่า สมฺโมทติเยว  ความว่า  ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง.  คำที่เหลือในบททั้งปวงง่ายทั้งนั้น  ฉะนี้แล.

จบอรรถกถาเลขสูตรที่  ๑๐

                               


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ค. 2559 17:14 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
เลขสูตร
(ว่าด้วยบุคคล  ๓  จำพวก)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุคคล ๓ ประเภท เปรียบกับรอยขีด ๓ อย่าง  ได้แก่ 
๑  คนที่โกรธบ่อย และโกรธนาน เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็ว
๒ คนที่แม้จะโกรธบ่อย แต่โกรธไม่นาน เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นดิน ย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ

๓. คนที่แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆ ด้วยคำหยาบ ด้วยคำที่ไม่น่าพอใจ ก็ยังสมานกลมเกลียวกัน พูดจาดีได้  เปรียบเหมือนรอยขีดบนน้ำ ขาดหายไปเร็ว

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ครับ                

มีรากเป็นพิษ มียอดหวาน
วิธีฆ่าความโกรธ
สอบถามความเห็น ลักษณะของ โกรธหรือโทสะ
ฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข ฆ่าอะไรหนอจึงไม่เศร้าโศก
บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข
              

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ค. 2559 21:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ค. 2559 22:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 23 พ.ค. 2559 01:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 23 พ.ค. 2559 09:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Noparat
วันที่ 23 พ.ค. 2559 11:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 พ.ค. 2559 15:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 28 พ.ค. 2559 19:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ