ทุกอย่างต้องตั้งต้น ก.ไก่ ข.ไข่
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  8 ส.ค. 2558
หมายเลข  26894
อ่าน  1,077

ทุกอย่างต้องตั้งต้น ก.ไก่ ข.ไข่ ไม่เช่นนั้นเราเลอะเลือน

ยังเป็นเราที่คิดเหมือนเดิม ไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าที่ฟังแล้วมาคิด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chvj
วันที่ 8 ส.ค. 2558 23:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 16 ส.ค. 2558 12:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 15 ธ.ค. 2558 01:27 น.

   ขอนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ท่าน อ.สุจินต์ฯ และผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรม กระผมได้มีโอกาสศึกษาธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการบรรยายโดยท่านอาจารย์ตั้งแต่อายุประมาณ17 ปีเป็นช่วงๆ ปัญหาคือ ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า ธรรมะ คืออะไร ผลคือฟังไปคิดไปเองด้วยจินตนาการต่างๆ ทำให้เกิดเป็นความเห็นผิด พระธรรมเกิดจากการตรัสรู้ประจักษ์แจ้งชัดของพระองค์ มิใช่ปรัชญาหรือการคาดคะเนด้วยเหตุผล แต่ต่อมาด้วยความที่กระผมคงเคยสร้างกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามาบ้าง จึงทำให้เริ่มเข้าใจมากขึ้น กล่าวคือ มีคำศัพท์ทางธรรมะในเบื้องต้นมากมายที่ภาษาไทยเอาคำจากภาษาบาลีมาใช้แต่กลายเป็นความหมายที่ผิดไปจากเดิม เช่น เวทนา วิบาก ปัญญา ฯลฯ เมื่อกระผมอายุประมาณเกือบหกสิบปี หลังจากได้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆถูกต้องมากขึ้น ความเข้าใจพระธรรมก็ได้มีมากขึ้นโดยลำดับ และเห็นว่าคำบรรยายธรรมะที่ประกอบด้วยความเข้าใจโดยเฉพาะพระอภิธรรมอันลึกซึ้งของท่านอารย์สุจินต์ฯ นั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐยิ่งของชาวพุทธในขณะนี้และตลอดไป เพราะของจริงทนต่อการพิสูจน์ด้วยตัวของท่านแต่ละคนเอง ถ้าไม่มีต้น จะมีกลางและปลายได้อย่างไร  ดังนั้น ขอให้ท่านที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา กรุณาค่อยๆศึกษาคำศัพท์ต่างๆให้เข้าใจ แล้วท่านจะเข้าใจพระธรรมมากขึ้นเป็นลำดับ เมื่อเข้าใจเข้าถึงธรรมะแล้ว ท่านจะทราบด้วยตัวเองว่า คำพูดใดเป็นธรรมะหรือมิใช่   การเจริญกุศลทุกประการคือความไม่ประมาท  เมื่อเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดและภัยจากอกุศล จะละคลายอกุศลได้อย่างไร สำหรับกระผมเห็นว่า การสำรวมกายใจ การเจริญหิริโอตตัปปะเพราะเห็นโทษของอกุศล ประกอบกับความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้น จะเป็นเหตุให้กุศลมีกำลังมากขึ้นและนำไปสู่การละคลายอกุศล ทั้งนี้เป็นไปตามสังขารธรรมนั่นเอง กล่าวคือ เมื่อเป็นผู้พิจารณาธรรมะอย่างนี้อยู่เนืองๆ ธรรมะเหล่านี้จะปรุงแต่งก่อเกิดเป็นโยนิโสมนสิการขึ้นมาเอง เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละท่าน

   กระผมขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ ท่าน อ.สุจินต์ฯ และผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐ และขอน้อมจิตอนุโมทนาในมหากุศลอันท่านทั้งหลายกระทำไว้ดีแล้วประเสริฐแล้ว สาธุ!

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มกร
มกร
วันที่ 28 เม.ย. 2560 11:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ