กราบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ในวันเกิด 13 ม.ค. 58

 
kanchana.c
วันที่  13 ม.ค. 2558
หมายเลข  26037
อ่าน  1,521

สุจินฺตุปาสิกาโถมนียคาถา

ยา สา อุปาสิกา วุฑฒา พุทธธีตา ว สาวิกา

สมฺมาทิฏฺฐิกุเล ชาตา ปสนฺเน พุทฺธสาสเน

สทฺธาสีลาทิสมฺปนฺนา พุทฺธาทิวตฺถุมามิกา

โลกเชฏเฐ จ พุทฺธมฺหิ โลกนาเถ สคารวา

นิยฺยานิกมฺหิ ธมฺเมปิ สฺวากขาเต ติพฺพคารวา

สุจาริเต มหาสงฺเฆ ปสนฺนา ติพฺพคารวา

อุบาสิกาผู้เจริญนั้นใด เป็นสาวิกา เปรียบเหมือนธิดาของพระพุทธเจ้า

เกิดในสกุลสัมมาทิฏฐิที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณ มีศีล ศรัทธา เมตตา และปัญญา เป็นต้น

เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นต้นว่า เป็นที่พึ่งของตน

มีความเคารพในพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก

เป็นผู้เคารพแรงกล้าในพระธรรมอันนำสัตว์ออกจากทุกข์

เคารพเลื่อมใสในสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

นาเมเนว สุจินฺตาติ ปิยา สา ปากฏา อหุ

ปญฺจวีสายุเก กาเล สทฺธมฺมํ สิกฺขติ สุภํ

ธมฺเม อชฺฌาสยา เจว ธมฺเมสุ ปิยวาทินี

ธมฺมตฺถเวทินี จาปิ คมฺภีรตฺถมฺปิ เทสกา

เมตฺตาพเลน โจทิตา พเลน กรุณาย จ

พหูนํ ธมฺมกามานํ ธมฺมํ กเถติ นิจฺจกํ

ท่านผู้เป็นที่รักของสาธุชนทั่วไปนั้น ปรากฏโดยนามว่า สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เมื่ออายุได้ ๒๕ ปี ได้ศึกษาพระสัทธรรมอันงาม

เป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในพระธรรม จึงแตกฉานอย่างรวดเร็ว

เป็นผู้แสดงธรรมด้วยน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง

เป็นผู้ตรงต่อเหตุผลและสภาพธรรมตามความเป็นจริง

ประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณ จึงแสดงธรรมได้ลึกซึ้งและจับใจ

ท่านอันกำลังความเมตตาและกรุณากระตุ้นเตือน

จึงได้เผยแพร่พระธรรมอันลุ่มลึกแก่ชนเป็นอันมากผู้ใคร่ในธรรมอยู่เนืองนิตย์

นับแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ เป็นเวลาเกือบ ๖๐ ปี

ขุชฺชุตฺตรา สุตา ยถา ธมฺมํ กเถสิ ยุตฺตกํ

เอวํ เมตฺตาย สา กาสิ ขนฺติยา วิริเยน จ

ท่านขุชชุตรา ผู้เป็นพหูสูต แสดงธรรมได้เหมาะสม ฉันใด

ท่านอาจารย์ก็ได้พยายามทำเช่นนั้น ด้วยความเมตตา ขันติ และวิริยะ

อิทานิ มงฺคเล กาเล เอติสฺสา ชาติสมฺมเต

จตุวสฺสุตฺตราสีติ ปุณฺณายุวฏฺฏกา อหุ

เอกจฺฉนฺทา มยํ สพฺเพ สีสฺสานุสิสฺสภูตกา

โสตฺถิสฺสากงฺขมานา ว กโรม ปุญฺญวามหํ

สีลารกฺขาทิกิจฺเจน ภาวนาปูรเณน จ

อธิฏฐาม มยํสพฺเพ กลฺยาเณเนว เจตสา

รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา

กายพลาทิสมฺปนฺนา อโรคา นิรุปทฺทวา

วุฑฒํ วิรุฬฺหิ เวปุลฺลํ ปปฺโปติ พุทฺธสาสเนติ

บัดนี้ ถึงกาลอันเป็นมงคล คล้ายวันเกิดของท่าน ผู้มีรอบอายุบริบูรณ์ได้ ๘๘

พวกเรา ศิษย์ทั้งมวลมีฉันทะอันเดียวกัน หวังความสวัสดีแก่ท่าน

จึงเจริญกุศลฉลอง ด้วยกิจ มีทาน ศีล การอบรมเจริญปัญญา

ด้วยการฟังธรรมและสนทนาธรรม เป็นต้น

เราทั้งมวลขออธิษฐานด้วยจิตใจอันดีงามว่า

ด้วยอานุภาพพระรัตนตรัย

และอำนาจบุญกุศลทั้งปวงที่ท่านอาจารย์และพวกเราศิษย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว

จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านอาจารย์ถึงพร้อมด้วยกำลังกาย

ปราศจากโรค ปราศจากอันตราย ขอให้มีอายุยืนยาว

ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา เทอญ

เรียบเรียงคำอวยพรโดย รศ. สงบ – พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง

ภาษาบาลี ประพันธ์โดย รศ. จำนงค์ คันธิก ปธ. ๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กตเวทิตานุสรณ์ แด่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อุบาสิกาผู้เจริญ ชนสรรเสริญเป็นสาวิกา

เปรียบพุทธธิดา อุบัติมาในสากล

เจริญธรรมด้วยสัมมา ทิฎฐิกล้าผดุงผล

ศีล ศรัทธา ปัญญาดล ดำรงวัตรด้วยสัทธรรม

สาธุชนย่อมน้อมจิต สานุศิษย์ย่อมน้อมนำ

ใส่เศียรท่านเพียรพร่ำ ซ้ำซ้ำด้วยเมตตา

ท่านเป็นพหุสุต แสดงดุจขุชชุตตรา

เผยแพร่พระธรรมา ด้วยจรรยาอันงดงาม

งามเสียงจำเรียงร่าย สาธยายสนองถาม

ด้วยขันติธรรมงาม ขยายความจนแจ้งใจ

ศิษย์น้อมสาธุการ ท่านอาจารย์ด้วยหทัย

กตัญญูประกาศไว้ จะมั่นในวิถีธรรม

ขอคุณพระรัตน์ตรัย อำนาจในกุศลกรรม

บำเพ็ญแล้วเป็นสิ่งนำ ท่านสู่ความไพบูลย์ เทอญ.

ประพันธ์ โดย น.อ.หญิง สุชาดา มิญฌา แสงเกร็ด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Boonyavee
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณและขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
daris
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและอนุโมทนาพี่แดงและท่านอาจารย์สงบ และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
siraya
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
yupa
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pamali
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Nareopak
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาณ.โอกาสนี้และอนุโมทนา สาธุกับอาจารย์กาญจนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
tee
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะมีอะไรประเสริฐเท่ากับการได้มาฟังพระธรรมที่ท่านอาจารย์นำมาถ่ายทอดให้ฟังครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
thilda
วันที่ 15 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
doungjai
วันที่ 15 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
มกร
วันที่ 15 ม.ค. 2558

กราบขอบพระคุณในจิตที่เป็นกุศลของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านอาจารย์ได้บรรยายธรรมะได้ไพเราะที่สุด เข้าใจได้มากที่สุด ทำให้ดิฉันสนใจธรรมะมาตลอดฟังอย่างตั้งใจและเคารพในพระธรรมอย่างสูง มีบ้างแม้แต่บางครั้งไม่ค่อยเข้าใจ ดิฉันพยายามฟังอยู่บ่อยๆ เนืองๆ จนเข้าใจถูก เห็นถูกแล้วนำไปประพฤติปฎิบัติตามในวาระโอกาสเท่าที่จะกระทำได้

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ch.
วันที่ 15 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ ท่านอาจารย์สุจินต์ปีนี้ท่านอายุครบ 89 ปี ใช่หรือไม่ครับ

ท่านเกิดวันที่ 13 มกราคม 2469

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
orawan.c
วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
สุภาพร
วันที่ 16 ม.ค. 2558

กราบเท้าท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่งขอคุณพระศรีรัตนตรัย ปกปักษ์รักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
j.jim
วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
pulit
วันที่ 17 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
rrebs10576
วันที่ 18 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
วิจิตร์
วันที่ 21 ม.ค. 2558

กราบท่านอาจารย์สุจินต์

ด้วยความเคารพบูชาในพระคุณ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
wannee.s
วันที่ 22 ม.ค. 2558

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความคารพอย่างยิ่ง

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
papon
วันที่ 24 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 25 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
isme404
วันที่ 25 ก.พ. 2558

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตกับทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ