ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาญี่ปุ่น
 
มศพ.
วันที่  13 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22166
อ่าน  2,497

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....••• เรียนเชิญผู้ศึกษาธรรมะทุกท่าน รับชมเว็บไซต์ภาค  ภาษาญี่ปุ่น  ได้ที่ 
jp.dhammahome.com หรือjapanese.dhammahome.com
หรือคลิกที่    จากหน้าเว็บไซต์บ้านธัมมะ

 เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ ...  จัดทำโดย

คุณวาสนา เข็มทองคำ  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.(ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาญี่ปุ่นในการเข้าชม)  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มศพ.
วันที่ 13 ธ.ค. 2555

ธรรมเตือนใจ

THAN ARJARN SUJIN  BORIHARNWANAKATE
................................................................................................................ธรรมคือ ความจริงที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................เนื้อหาข้างล่างนี้เป็นเพียงสาระสำคัญบางส่วนเท่านั้น 
................................................................................................................

โอกาสที่จะเรียนรู้ธรรมนั้นช่างล้ำค่า   ทรัพย์นี้คือ ปัญญา ที่เข้าใจธรรมที่ไม่ใช่ตนเอง 
................................................................................................................ ธรรมที่กล่าวนี้ นำมาจากการการสนทนาธรรมที่มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาและอื่นๆ และสาระสำคัญนั้น คือ ต่อไปนี้ 
................................................................................................................
 
พื้นฐานการศึกษาธรรมะ (ก้าวแรกการศึกษาธรรมะ)    พื้นฐานในการศึกษาธรรมคืออะไร ถ้าไม่เข้าใจธรรมขั้นต้น จะเรียนรู้ธรรมะขั้นต่อไปได้อย่างไร  ที่สำคัญที่สุดคือการรู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ (นำมาจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณหทัยทิพย์ เทวกุล วันที่ 23 มิถุนายน 2554) 
................................................................................................................ เดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีแต่ละหนึ่งๆเป็นธรรม คือสิ่งที่มีจริง  คิดมีจริงเป็นธรรม เห็นมีจริงเป็นธรรม โกรธมีจริง เป็นธรรม การศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง จนเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริง 
................................................................................................................ มีสิ่งที่เพียงปรากฏกับธาตุที่กำลังเห็นสิ่งนั้นซึ่งเป็นธรรม ที่ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล 
................................................................................................................ พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่า รู้สิ่งซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้  ทั้งๆที่เป็นอย่างนี้ แต่ก็ไม่

มีใครรู้เพราะเวลานี้ไม่มีอะไรดับเลย มีแต่ปรากฏ แล้วก็คิดว่า เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
................................................................................................................ แม้ศึกษาเพียงเริ่มต้น แต่ว่าศึกษาให้ตรง  ศึกษาเพื่อรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ แม้ว่ายากแสนยาก แต่เข้าใจได้ เพราะว่ามีผู้ที่ได้เข้าใจแล้วและหมดกิเลสแล้ว
................................................................................................................เพียงเข้าใจ สำคัญที่สุด คือ เข้าใจสิ่งที่มีตรงตามความเป็นจริง
................................................................................................................เข้าใจธรรมว่าเป็นธรรม  แม้แต่ในขณะที่อกุศลเกิดหรือในขณะที่ละอกุศลก็เป็นธรรม
................................................................................................................เพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถทำให้เข้าใจถูกต้องว่า   อกุศลเป็นโทษแน่นอน  ในขณะที่เกิดทำร้ายใคร ทำร้ายจิตที่กำลังเป็นอกุศลในขณะนั้น  แล้วยังทำร้ายต่อไปถึงคนอื่นอีกมากมายตามกำลังของอกุศลนั้นๆ 
................................................................................................................ เคยเห็นอย่างไรก็ต้องเห็นเป็นอย่างนั้น แต่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่า   ที่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรา   แต่เป็นธรรม  
................................................................................................................ เห็น สามารถเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้   แต่คิดไม่ได้     จะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่ได้    เพราะว่าเป็นสภาพธรรมต่างขณะกัน 
................................................................................................................ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงชั่วคราวจริงๆ  เห็นก็ชั่วคราว คิดก็ชั่วคราว สุขก็ชั่วคราว  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยแต่รวดเร็ว  
................................................................................................................ มีชีวิตอยู่ด้วยความดี  ไม่ว่าจะมีสิ่งที่กระทบตา หู จมูก ลิ้น หรือกายที่เป็นทุกข์    ใจก็ไม่หวั่นไหวได้ 
................................................................................................................ สุขทุกข์เพราะคิดนึก   คิดนึกก็คือธรรมะ  คิดอกุศลนั้นไร้สาระ
................................................................................................................อนัตตา  หมายความถึง  ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์บุคคล   มีลักษณะเฉพาะแต่ละลักษณะ    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   สัมมาสัมพุทธะ  ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง แล้วก็สอนให้คนอื่นได้เข้าใจถูก  ขณะนี้เห็นมีจริง เพียงปรากฏชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลย  
................................................................................................................ นี้เป็นเพียงส่วนน้อยของพระธรรมที่ล้ำค่าอย่างยิ่ง หากท่านเห็นประโยชน์ของการสะสมความเข้าใจถูกในสภาพธรรม ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากสื่อต่างๆที่มูลนิธิฯได้จัดทำเผยแพร่ และเมื่อมีพื้นฐานความเข้าใจพอสมควรแล้ว ก็ควรจะได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคำภีร์ต่างๆในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รวบรวมพระธรรมคำสอน ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว   เพื่อพุทธบริษัท  จะได้มีโอกาสศึกษา และอบรมเจริญปัญญา ละคลาย  ขัดเกลาความไม่รู้สภาพธรรม จนกว่าจะสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้เป็นสมุจเฉทจริงๆ 
................................................................................................................ ต้องขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณสูงสุดคือ สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า    และผู้ที่ทำให้เข้าใจธรรมะที่แท้จริงอย่างมั่นคงคือ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  และผู้มีส่วนร่วมในการตรวจและแปลครั้งนี้ด้วย คือ    ท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์,   Mrs.  Ayako YAMANAKA,    Miss Chiharu  HATOSAKI, Mrs. Naomi AKITA


ผู้รวบรวมสาระสำคัญและแปล : วาสนา เข็มทองคำ  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 13 ธ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 13 ธ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 14 ธ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wittawat
วันที่ 16 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนากับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศครับ

และขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ

 

เนื่องจากเคยรู้จักกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง และก็เคยถามคำถามเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับเค้า

เค้าก็เข้าใจว่าเป็นพิธีกรรม เช่น  การเคาะระฆัง  หรือว่า  งานศพบ้าง ที่ต้องทำอย่างนี้ๆ

ซี่งถ้าถามถึงความเข้าใจแล้วก็ไม่ทราบ คนไทยเองถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนที่ถูกต้องเลย

ก็ไม่ทราบเช่นกัน ไม่ได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุด  พระพุทธ-

เจ้าทรงแสดงอะไร ธรรมคืออะไร มีลักษณะอย่างไร  ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อะไร

และเข้าใจธรรมที่ทรงแสดงขึ้นได้อย่างไร

 

ถ้ามีใครสักคนมีโอกาส  ได้อ่านได้พบเจอคำที่มีประโยชน์   ที่มีเหตุผล     ซึ่งสามารถ

พิจารณาตามความเป็นจริงได้    ก็สามารถที่จะศึกษา  อ่าน ฟัง เพิ่มเติมได้ จึงเป็นที่น่า

อนุโมทนาครับ    และถ้าจะมี คำเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์  ซึ่งแสดงจุดประสงค์ของการ

เผยแพร่ของเว็บไซด์เพิ่มเติม ให้ทราบ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มอ่านใหม่ครับ    ซึ่ง

จริงๆก็ปรากฏอยู่แล้วในเนื้อหา    สิ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมก็คือ สมมติว่าเว็บไซด์บ้านธัมมะ

มี ๕ ภาษา ซึ่งมาจากผู้จัดทำที่แตกต่างกัน และ นำเสนอรูปแบบที่ต่างกัน    ก็น่าที่จะมี

ส่วนที่เหมือนๆกันทั้ง ๕ ภาษานั้น เช่น    การแสดงจุดประสงค์ของเว็บไซด์ ซึ่งทำให้ผู้

อ่านเข้าใจ และสามารถเริ่มอ่านได้ครับ     ซึ่งก็สุดแล้วแต่ท่านผู้จัดทำจะพิจารณาครับ

ขออนุโมทนาในการเผยแพร่คำสอนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

เห็นด้วยกับคุณวิทวัสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bsomsuda
วันที่ 19 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคณะผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ภาคภาษาต่างประเทศทุกท่านด้วยค่ะ


ในฐานะที่เคยเป็นผู้ใหม่ในการศึกษาธรรมะ..

ขอสนับสนุนข้อเสนอแนะของคุณวิทวัสเช่นกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
anong55
วันที่ 21 ธ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น      ขออนุโมทนาใน

กุศลจิตของทุกท่านที่เผยแพร่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 31 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 8 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนากับกุศลจิตและความเสียสละของคุณวาสนา เข็มทองคำ

ขออนุญาตส่ง link เพื่อกัลยาณมิตรชาวญี่ปุ่น ที่นับถือบางท่าน เผื่อท่านสนใจ หากท่าน

เคยสะสมอุปนิสัย  ท่านคงจะได้ลองเข้าไปอ่านบ้าง      ท่านสนใจศึกษาภาษาไทยด้วย

เพราะท่านเคยมาทำงานที่เมืองไทย แต่กลับประเทศไปนานแล้ว

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nong
วันที่ 9 ม.ค. 2556

ดิฉันได้สนทนาธรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นๆ ที่ออสเตรเลีย   สัปดาห์ละ

ครั้งและทำเป็นประจำมาหลายปีแล้ว  พวกเขาสนใจและเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์

ที่ถ่ายทอดโดยท่านอาจารย์สุจินต์ได้เป็นอย่างดี        เว็บไชด์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่าง

ประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์กับเขามากขึ้น

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาผู้จัดทำทุกท่านค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ทำดีทูเดย์
วันที่ 22 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
raynu.p
วันที่ 11 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ