ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาญี่ปุ่น
 
มศพ.
วันที่  13 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22166
อ่าน  2,397

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....••• เรียนเชิญผู้ศึกษาธรรมะทุกท่าน รับชมเว็บไซต์ภาค  ภาษาญี่ปุ่น  ได้ที่ 
jp.dhammahome.com หรือjapanese.dhammahome.com
หรือคลิกที่    จากหน้าเว็บไซต์บ้านธัมมะ

 เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ ...  จัดทำโดย

คุณวาสนา เข็มทองคำ  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.(ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาญี่ปุ่นในการเข้าชม)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มศพ.
วันที่ 13 ธ.ค. 2555 10:06 น.

ธรรมเตือนใจ

THAN ARJARN SUJIN  BORIHARNWANAKATE
................................................................................................................ธรรมคือ ความจริงที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................เนื้อหาข้างล่างนี้เป็นเพียงสาระสำคัญบางส่วนเท่านั้น 
................................................................................................................

โอกาสที่จะเรียนรู้ธรรมนั้นช่างล้ำค่า   ทรัพย์นี้คือ ปัญญา ที่เข้าใจธรรมที่ไม่ใช่ตนเอง 
................................................................................................................ ธรรมที่กล่าวนี้ นำมาจากการการสนทนาธรรมที่มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาและอื่นๆ และสาระสำคัญนั้น คือ ต่อไปนี้ 
................................................................................................................
 
พื้นฐานการศึกษาธรรมะ (ก้าวแรกการศึกษาธรรมะ)    พื้นฐานในการศึกษาธรรมคืออะไร ถ้าไม่เข้าใจธรรมขั้นต้น จะเรียนรู้ธรรมะขั้นต่อไปได้อย่างไร  ที่สำคัญที่สุดคือการรู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ (นำมาจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณหทัยทิพย์ เทวกุล วันที่ 23 มิถุนายน 2554) 
................................................................................................................ เดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีแต่ละหนึ่งๆเป็นธรรม คือสิ่งที่มีจริง  คิดมีจริงเป็นธรรม เห็นมีจริงเป็นธรรม โกรธมีจริง เป็นธรรม การศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง จนเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริง 
................................................................................................................ มีสิ่งที่เพียงปรากฏกับธาตุที่กำลังเห็นสิ่งนั้นซึ่งเป็นธรรม ที่ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล 
................................................................................................................ พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่า รู้สิ่งซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้  ทั้งๆที่เป็นอย่างนี้ แต่ก็ไม่

มีใครรู้เพราะเวลานี้ไม่มีอะไรดับเลย มีแต่ปรากฏ แล้วก็คิดว่า เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
................................................................................................................ แม้ศึกษาเพียงเริ่มต้น แต่ว่าศึกษาให้ตรง  ศึกษาเพื่อรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ แม้ว่ายากแสนยาก แต่เข้าใจได้ เพราะว่ามีผู้ที่ได้เข้าใจแล้วและหมดกิเลสแล้ว
................................................................................................................เพียงเข้าใจ สำคัญที่สุด คือ เข้าใจสิ่งที่มีตรงตามความเป็นจริง
................................................................................................................เข้าใจธรรมว่าเป็นธรรม  แม้แต่ในขณะที่อกุศลเกิดหรือในขณะที่ละอกุศลก็เป็นธรรม
................................................................................................................เพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถทำให้เข้าใจถูกต้องว่า   อกุศลเป็นโทษแน่นอน  ในขณะที่เกิดทำร้ายใคร ทำร้ายจิตที่กำลังเป็นอกุศลในขณะนั้น  แล้วยังทำร้ายต่อไปถึงคนอื่นอีกมากมายตามกำลังของอกุศลนั้นๆ 
................................................................................................................ เคยเห็นอย่างไรก็ต้องเห็นเป็นอย่างนั้น แต่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่า   ที่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรา   แต่เป็นธรรม  
................................................................................................................ เห็น สามารถเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้   แต่คิดไม่ได้     จะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่ได้    เพราะว่าเป็นสภาพธรรมต่างขณะกัน 
................................................................................................................ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงชั่วคราวจริงๆ  เห็นก็ชั่วคราว คิดก็ชั่วคราว สุขก็ชั่วคราว  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยแต่รวดเร็ว  
................................................................................................................ มีชีวิตอยู่ด้วยความดี  ไม่ว่าจะมีสิ่งที่กระทบตา หู จมูก ลิ้น หรือกายที่เป็นทุกข์    ใจก็ไม่หวั่นไหวได้ 
................................................................................................................ สุขทุกข์เพราะคิดนึก   คิดนึกก็คือธรรมะ  คิดอกุศลนั้นไร้สาระ
................................................................................................................อนัตตา  หมายความถึง  ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์บุคคล   มีลักษณะเฉพาะแต่ละลักษณะ    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   สัมมาสัมพุทธะ  ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง แล้วก็สอนให้คนอื่นได้เข้าใจถูก  ขณะนี้เห็นมีจริง เพียงปรากฏชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลย  
................................................................................................................ นี้เป็นเพียงส่วนน้อยของพระธรรมที่ล้ำค่าอย่างยิ่ง หากท่านเห็นประโยชน์ของการสะสมความเข้าใจถูกในสภาพธรรม ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากสื่อต่างๆที่มูลนิธิฯได้จัดทำเผยแพร่ และเมื่อมีพื้นฐานความเข้าใจพอสมควรแล้ว ก็ควรจะได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคำภีร์ต่างๆในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รวบรวมพระธรรมคำสอน ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว   เพื่อพุทธบริษัท  จะได้มีโอกาสศึกษา และอบรมเจริญปัญญา ละคลาย  ขัดเกลาความไม่รู้สภาพธรรม จนกว่าจะสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้เป็นสมุจเฉทจริงๆ 
................................................................................................................ ต้องขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณสูงสุดคือ สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า    และผู้ที่ทำให้เข้าใจธรรมะที่แท้จริงอย่างมั่นคงคือ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  และผู้มีส่วนร่วมในการตรวจและแปลครั้งนี้ด้วย คือ    ท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์,   Mrs.  Ayako YAMANAKA,    Miss Chiharu  HATOSAKI, Mrs. Naomi AKITA


ผู้รวบรวมสาระสำคัญและแปล : วาสนา เข็มทองคำ  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 13 ธ.ค. 2555 19:11 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 13 ธ.ค. 2555 20:37 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 20:59 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wittawat
วันที่ 16 ธ.ค. 2555 01:16 น.

ขออนุโมทนากับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศครับ

และขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ

 

เนื่องจากเคยรู้จักกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง และก็เคยถามคำถามเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับเค้า

เค้าก็เข้าใจว่าเป็นพิธีกรรม เช่น  การเคาะระฆัง  หรือว่า  งานศพบ้าง ที่ต้องทำอย่างนี้ๆ

ซี่งถ้าถามถึงความเข้าใจแล้วก็ไม่ทราบ คนไทยเองถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนที่ถูกต้องเลย

ก็ไม่ทราบเช่นกัน ไม่ได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุด  พระพุทธ-

เจ้าทรงแสดงอะไร ธรรมคืออะไร มีลักษณะอย่างไร  ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อะไร

และเข้าใจธรรมที่ทรงแสดงขึ้นได้อย่างไร

 

ถ้ามีใครสักคนมีโอกาส  ได้อ่านได้พบเจอคำที่มีประโยชน์   ที่มีเหตุผล     ซึ่งสามารถ

พิจารณาตามความเป็นจริงได้    ก็สามารถที่จะศึกษา  อ่าน ฟัง เพิ่มเติมได้ จึงเป็นที่น่า

อนุโมทนาครับ    และถ้าจะมี คำเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์  ซึ่งแสดงจุดประสงค์ของการ

เผยแพร่ของเว็บไซด์เพิ่มเติม ให้ทราบ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มอ่านใหม่ครับ    ซึ่ง

จริงๆก็ปรากฏอยู่แล้วในเนื้อหา    สิ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมก็คือ สมมติว่าเว็บไซด์บ้านธัมมะ

มี ๕ ภาษา ซึ่งมาจากผู้จัดทำที่แตกต่างกัน และ นำเสนอรูปแบบที่ต่างกัน    ก็น่าที่จะมี

ส่วนที่เหมือนๆกันทั้ง ๕ ภาษานั้น เช่น    การแสดงจุดประสงค์ของเว็บไซด์ ซึ่งทำให้ผู้

อ่านเข้าใจ และสามารถเริ่มอ่านได้ครับ     ซึ่งก็สุดแล้วแต่ท่านผู้จัดทำจะพิจารณาครับ

ขออนุโมทนาในการเผยแพร่คำสอนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 18 ธ.ค. 2555 09:23 น.

เห็นด้วยกับคุณวิทวัสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bsomsuda
วันที่ 19 ธ.ค. 2555 08:37 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคณะผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ภาคภาษาต่างประเทศทุกท่านด้วยค่ะ


ในฐานะที่เคยเป็นผู้ใหม่ในการศึกษาธรรมะ..

ขอสนับสนุนข้อเสนอแนะของคุณวิทวัสเช่นกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
anong55
วันที่ 21 ธ.ค. 2555 11:48 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น      ขออนุโมทนาใน

กุศลจิตของทุกท่านที่เผยแพร่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 12:34 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 8 ม.ค. 2556 11:57 น.

ขออนุโมทนากับกุศลจิตและความเสียสละของคุณวาสนา เข็มทองคำ

ขออนุญาตส่ง link เพื่อกัลยาณมิตรชาวญี่ปุ่น ที่นับถือบางท่าน เผื่อท่านสนใจ หากท่าน

เคยสะสมอุปนิสัย  ท่านคงจะได้ลองเข้าไปอ่านบ้าง      ท่านสนใจศึกษาภาษาไทยด้วย

เพราะท่านเคยมาทำงานที่เมืองไทย แต่กลับประเทศไปนานแล้ว

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nong
วันที่ 9 ม.ค. 2556 01:31 น.

ดิฉันได้สนทนาธรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นๆ ที่ออสเตรเลีย   สัปดาห์ละ

ครั้งและทำเป็นประจำมาหลายปีแล้ว  พวกเขาสนใจและเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์

ที่ถ่ายทอดโดยท่านอาจารย์สุจินต์ได้เป็นอย่างดี        เว็บไชด์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่าง

ประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์กับเขามากขึ้น

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาผู้จัดทำทุกท่านค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ทำดีทูเดย์
วันที่ 22 ม.ค. 2556 22:43 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
raynu.p
วันที่ 11 ก.ค. 2556 16:27 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560 19:36 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ