ความไม่ประมาทและความประมาท
 
pirmsombat
วันที่  7 มี.ค. 2555
หมายเลข  20723
อ่าน  2,409

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 217

คาถาธรรมบท

อัปปมาทวรรค*ที่ ๒

ว่าด้วยความไม่ประมาทและความประมาท

[๑๒] ๑. ความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะ 

ความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุ

ผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตาย 

ผู้ประมาทแล้ว ผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว

บัณฑิตรู้ความนั่นโดยแปลกกันแล้ว

(ตั้งอยู่)ในความไม่ประมาท

บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาท

ยินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลาย 

บัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้น มีความเพ่ง

มีความเพียรเป็นไปติดต่อ บากบั่นมั่นเป็นนิตย์ 

เป็นนักปราชญ์ ย่อมถูกต้องพระนิพพาน

อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม.

๒. ยศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยัน มีสติ

มีการงานสะอาด มีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำ

สำรวมแล้ว เลี้ยงชีพโดยธรรม และไม่ประมาท.

๓. ผู้มีปัญญา พึงทำเกาะ (ที่พึ่ง) ที่ห้วงน้ำท่วมทับไม่ได้

ด้วยความหมั่น ด้วยความไม่ประมาท

ด้วยความระวัง และด้วยความฝึก.

๔. พวกชนพาลผู้มีปัญญาทราม 

ย่อมประกอบเนืองๆ ซึ่งความประมาท

ส่วนผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทได้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ 

ท่านทั้งหลาย อย่าตามประกอบความประมาท 

อย่าตามประกอบความเชยชิด ด้วยความยินดีในกาม

เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งพินิจอยู่

ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์.

๕. เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาท

เมื่อนั้นบัณฑิตนั้น ขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาท 

ไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ ผู้มีความเศร้าโศก

ปราชญ์ย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได้

เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขา 

มองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้น.

๖. ผู้มีปัญญาดี เมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้วไม่ประมาท 

เมื่อชนทั้งหลายหลับแล้ว ตื่นอยู่โดยมาก 

ย่อมละบุคคลผู้มีปัญญาทรามไปเสีย 

ดุจม้าตัวมีฝีเท้าเร็ว ละทิ้งม้าตัวหากำลังมิได้ไปฉะนั้น.

๗. ท้าวมฆวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลาย

เพราะความไม่ประมาท 

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท

 ความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อ.

๘. ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท 

หรือมีปกติเห็นภัยในความประมาท 

ย่อมเผาสังโยชน์ทั้งละเอียดและหยาบไป

ดุจไฟเผาเชื้อมากและน้อยไปฉะนั้น.

๙. ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท

มีปกติเห็นภัยในความประมาท

ไม่ควรเพื่ออันเสื่อม (จากมรรคและผล)

ตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้แห่งพระนิพพานทีเดียว.

จบอัปปมาทวรรคที่ ๒


  ความคิดเห็น 1  
 
kinder
วันที่ 7 มี.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 8 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณหมอและทุกท่านครับ


 
  ความคิดเห็น 4  
 
pirmsombat
วันที่ 11 มี.ค. 2555

ขอบพระคุณ และ อนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณเซจาน้อยและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
nong
วันที่ 31 ต.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ