ชนผู้ใคร่ประโยชน์ จึงควรพยายามในกาล
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 พ.ย. 2550
หมายเลข  19459
อ่าน  720


ในกาลบางครั้งบางคราว   

การที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ๑ 

การได้กำเนิดเป็นมนุษย์   ๑ 

การแสดงสัทธรรม   ๑ 

ที่จะพร้อมกันเข้าได้   หาได้ยากในโลก 

ชนผู้ใคร่ประโยชน์   จึงควรพยายามในกาล

ดังกล่าวมานั้น   ที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัทธรรมได้

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต

เล่ม ๔ - หน้าที่ ๔๕๔

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ