สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 พ.ย. 2550
หมายเลข  19440
อ่าน  672


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษอย่างไร

คือ สัตบุรุษในโลกนี้

เป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ

มีสุตะมาก มีความเพียรปรารภแล้ว

มีสติตั้งมั่น มีปัญญา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล

สัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ.

 เทวทหวรรคที่ ๑  จูฬปุณณมสูตรที่ ๑๐

มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๘๙
  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ