โพธิปักขิยธรรม (ธรรมที่ให้ไปสู่นิพาน)
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่  9 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18519
อ่าน  1,862

โพธิปักขิยธรรม  มีธรรมอยู่ ๗ หมวด  (ที่เรียนถามเพราะ ไม่ได้อยากไปนิพาน ก้อยังไม่

รู้จักนิพพาน  แต่รู้ัจักเพียง ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก)

ทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายเพื่อศึกษาฯ นะครับ

หัวข้อธรรมนี้  สำหรับผู้เริ่มศึกษาพระธรรม และ ยังไม่เข้าใจสภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นกับ

ตัวเอง  ก็ยังไม่ควรศึกษาใช่ไหมครับ  เพราะถึงรู้ก้อคงเพียงรู้พยัญชนะ แต่ไม่เข้าใจ

อรรถและ องค์ของ หัวข้อธรรมนี้อีก  ซึ่งละเอียดนะครับ

นอกจากคำว่า  ให้ศึกษาด้วยการฟัง และ การสนทนา แล้ว

จะแนะนำให้พอทราบแนวทาง การศึกษา (หมายถึงหัวข้อน่ะครับ)  หัวข้อธรรมใดก่อน

ที่จะเริ่มศึกษา  หรือจะเริ่มจาก เรื่องทาน  ศีล  หรือ ไปที่การเจริญปัญญา เลยครับ

คือ จะใช้คำพูด  หรือ จะบอกให้ผู้ใหม่  มีจุดหมายที่จะเริ่มศึกษาฯ นะครับ

*** ฟังมาสองสามปี  พอจะชักชวนช่วยคนอื่น จะใช้คำ ก้อไปไม่เป็นซะแล้วครับ ***

 ขอบพระคุณมากครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย  โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมที่เป็นฝักฝ่ายการตรัสรู้ ประกอบด้วยธรรม ๓๗ ประการ

ได้แก่  สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕   พละ ๕ 

โพชฌงค์ ๗  อริยมรรค ๘

------------------------------------------------------------

  ก็คงต้องเรียนย้ำและซ้ำอีกครับว่า การจะถึง โพธิปักขิยธรรม ก่อนจะถึงสติปัฏฐาน 4

เป็นต้น ก็ต้องเริ่มจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจ   เข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริง

ในขณะนี้ เริ่มจากคำว่าธรรมคืออะไร  สะสมการฟังไปเรื่อยๆ ในหนทางที่ถูก ปัญญาจะ

ค่อยๆ เจริญขึ้นทีละน้อย ทีละน้อยนิดนะครับ ไม่ใช่มาก   ดังนั้นกว่าจะไปถึงปัญญาที่

มากก็ต้องอาศัยกาลเวลายาวนานไม่ใช่ชาติ 2 ชาติ   แสนชาติแต่เป็นชาติที่นับไม่ได้

เพราะพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ยากลึกซึ้ง  กว่าจะตรัสรู้พระองค์ก็ต้องบำเพ็ญพระ

บารมี นับชาติไม่ได้เช่นกัน เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว  ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์

ทรงตรัสรู้เมื่อครั้งตรสัรู้ได้ 7 สัปดาห์ว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ ยาก ลึกซึ้ง   อันหมู่

สัตว์ที่มากไปด้วยความไม่รู้ยากที่จะเข้าใจได้ ถึงกับน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงพระธรรม

นั่นแสดงให้เห็นถึงความยากของการตรัสรู้ อันเป็นโพธิปักขิยธรรม ธรรมอันเป็นฝักฝ่าย

แห่งการตรัสรู้ครับ ดังนั้น ต้องเริ่มจากเบื้องต้นคือฟังพระธรรมไปเรื่อยๆ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

  ถ้าบอกทำสติปัฏฐาน ให้ทำอิทธิบาท บอกสั่งได้ แต่จิตที่ไม่มีปัญญาขั้นนั้นจะเป็น

ไปตามคำสั่งหรือไม่ครับ  ไม่ครับ   เพราะธรรมเป็นอนัตตาและต้องมีเหตุปัจจัยพอ

ที่จะทำให้ถึงธรรมเป็นที่การตรัสรู้ได้ครับ เพราฉะนั้นยังอีกยาวไกลมากเลยครับ เพียง

แต่ว่าธรรมต้องเป็นเรื่องที่อดทน ถ้าไม่อดทนก็จะพยายามหาทางอื่นที่ถึงเร็วๆ   เพราะ

ทนไมได้เพราะโลภะต้องการผลให้เห็นร็วๆ นั่นเองครับ  แต่หนทางนี้ยาก ใช้เวลาจึง

ควรพิจารณาว่า ควรเริ่มจากเหตุที่ถูกไปเรื่อยๆ คือฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมโดย

เฉพาะในเรื่องของสภาพธรรม มีธรรมคืออะไรครับ ดังนั้นเมื่อปัญญาเจริญขึ้น ปัญญา

จะทำหน้าที่เอง   รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรม

ไม่ใช่เรา  ขณะนั้นกำลังอบรมสติปัฏฐาน  ขณะนั้นกำลังอบรมเพื่อไปถึงความเป็นพละ

อินทรีย์ โพชฌงค์และอริยมรรคครับ ดังนั้นหนทางคือฟังพระธรรมต่อไป ปัญญาจะทำ

หน้าที่ปรุงแต่งให้ไปถึงการตรัสรู้เองครับ อดทนด้วยการฟังพระธรรม ขออนุโมทนา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

   ชีวิตประจำวัน อกุศลมีมากมายเหลือเกิน ซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัฏฏ์ แต่สำหรับผู้ที่สะสมกุศลแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การสะสมปัญญา) แต่สะสมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีกำลัง วันหนึ่งก็ย่อมสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้  เพราะจะหาความเจริญสมบูรณ์พร้อมของปัญญาได้จากที่ไหน ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ขั้นต้น ด้วยการฟัง ด้วยการศึกษาพระธรรม ศึกษาในสิ่งที่มีจริง เพื่อเข้าใจถูก  เห็นถูกตามความเป็นจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ธรรมที่เป็นไปในฝักฝ่ายของการตรัสรู้นั้น ไม่ขาดปัญญาเลย ไม่ว่าจะเป็นหมวดใดก็ตาม 
   ในขั้นต้นนี้ จะต้องศึกษาเรื่องของธรรมโดยละเอียด ทั้งที่เป็นอกุศลและทั้งที่เป็นกุศล  รวมถึงสภาพธรรมอื่นๆ ที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวัน เพื่อรู้ตามความเป็นจริงเพื่อละคลายความไม่รู้ที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ และประการที่สำคัญ การที่ดำเนินไปถึงซึ่งความบริบูรณ์ของโพธิปักขิยธรรม ต้องเป็นผู้มีความเข้าใจพระธรรม โดยเริ่มจากความเป็นผู้ใคร่ที่จะฟัง ที่จะศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว นั่นเอง. 
 
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 10 มิ.ย. 2554

ขออนุโมทนาในคำอรรถถาธิบาย ให้มีการสนใจที่จะฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อน ซึ่งสำคัญมากสำหรับคนที่เกิดมาในยุคสมัยนี้ และพระสัจจธรรมยังคงดำรงอยู่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 10 มิ.ย. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 10 มิ.ย. 2554

กราบขอบพระคุณอย่างสูง และ อนุโมทนาใจดีดีที่อนุเคราะห์

สำหรับคำแนะนำของพี่ผเดิม คุณคำปั่น

   อนุโมทนา กะ พี่พรรณี และทั้งสองท่านด้วยครับ ที่อนุโมทนาบุญนะครับ ถ้าอย่างนั้น ผมก็ขอสะสมบุญกิริยา ๑๐  ไปให้มากๆ เพื่อให้เป็นนิสัย ถึงจะผสมความเป็นตัวตนบ้าง ก้อต้องสะสมอยู่ดี

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 10 มิ.ย. 2554

ธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริง..สิ่งที่มีอยู่จริงเกิดตามเหตุปัจจัยเลือกไม่ได้ว่าอะไรเกิดก่อนและเกิดหลัง..เช่น ทาน ศีล ภาวนา..ถ้าเป็นคำค้นหาความหมายของคำ(เรียนคำ)สามารถเลือกได้ว่าจะศึกษาคำไหนก่อนคำไหนหลัง..แต่การเข้าใจสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริง ได้แก่ ทานศีล หรือภาวนา ต้องขณะที่เกิด(เลือกให้ทาน ศีล ภาวนา..เกิดก่อนเกิดหลังไม่ได้)จึงสามารถเข้าใจสภาพและคำนั้นๆ จริงๆ ..ความเข้าใจที่เริ่มต้นด้วยการฟังธรรมะจะเป็นสิ่งปรุงแต่งให้เข้าใจสภาพธรรมนั้นในขณะที่เกิดจึงเรียกว่าศึกษาธรรมะที่เรียกว่าปริยัติที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้.......และรู้เข้าใจ..โพธิปักขิยธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 มิ.ย. 2554

เริ่มต้น ศึกษาธรรมะ อ่านธรมะ ฟังธรรม พิจารณาธรรม คบกับบัณฑิต ผู้ที่มีความรู้ เช่น ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพื่ออบรมเจริญ ปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ING
วันที่ 11 ก.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 3 ก.พ. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 11 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ