ตั้งต้นด้วยการเริ่มฟังพระธรรม
 
โชติธัมโม
วันที่  20 พ.ค. 2554
หมายเลข  18384
อ่าน  941

ตั้งต้นด้วยการเริ่มฟังพระธรรม ว่า สิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดง นั้น คือ อะไร พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหรือคำสอนของผู้ที่มีปัญญา สูงสุด คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หนทางที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง โดยไม่ผิด โดยไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้น คือ ต้องฟัง ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ ค่อยๆ สะสมปัญญาไปตามลำดับ ชาวพุทธที่ดี ต้องฟังพระธรรม ไม่ควรไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ ครับ

การอบรมเจริญปัญญา ต้องเริ่มจากการฟังการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เมื่อเริ่มเข้าใจ ปัญญาย่อมค่อยๆ ศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ การอบรมปัญญาไม่ใช่ การนั่งสมาธิ อีกอย่างหนึ่ง การเจริญสมถะและวิปัสสนาไม่มีจำกัดว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิเท่า นั้น ถ้าเข้าใจในข้อปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนา สามารถเจริญได้ทุกๆ อิริยาบถ และ ผลของการอบรมปัญญา คือ รู้แจ้งความจริง ถ้าเจริญถูกต้อง จิตต้องสงบและปัญญาต้องรู้ความจริง ทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตต์ แต่มีอารมณ์ต่างกันคือ สมถะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ จึงเพียงแค่ข่มกิเลสไว้ได้เท่านั้น แต่วิปัสสนามีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ เป็นการรู้แจ้งแทงตลอด จึงสามารถประหารกิเลสได้ตามลำดับขั้น สมถะ เจริญได้โดย ไม่มีวิปัสสนา แต่วิปัสสนาเป็นการอบรมเจริญทั้งปัญญาและความสงบ (สมถะ) เพราะ ความสงบคือสงบจากอกุศล ขออนุญาตนำคำของคุณคำปั่นและท่านอื่นๆ มาครับ เนื่องจากมีประโยชน์ และเป็นเข็มทิศที่ดีครับ

ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญด้วยเศียรเกล้าครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 20 พ.ค. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
icenakub
icenakub
วันที่ 21 พ.ค. 2554

สาธุ อนุโมทนาครับ

:)

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ค. 2554

เริ่มจากความเข้าใจถูกก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาธรรมะค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ