ผู้ไม่มีโอกาสยกศีรษะขึ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ [อภัยเถรคาถา]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16585
อ่าน  1,056
 
  (จาก  อภัยเถรคาถา)
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หน้าที่ ๔๕๗  ก็พระอภัยเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแล้ว  เมื่อจะแสดงว่า  สำหรับผู้ที่(ประพฤติ)คล้อยตามกิเลส ไม่มีโอกาสที่จะยกศีรษะขึ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เลย  ส่วนตัวเราไม่ประพฤติตามกิเลสเหล่านั้น ดังนี้   ด้วยการชี้ให้เห็นการบังเกิดขึ้นแห่งกิเลสของตนได้กล่าวคาถาว่า

เมื่อบุคคลได้เห็นรูปแล้ว  มัวใส่ใจถึงอารมณ์อัน เป็นที่รัก  สติก็หลงลืม  ผู้ใดมีจิตกำหนัด  ยินดีเสวย รูปารมณ์  รูปารมณ์ก็ครอบงำผู้นั้น  อาสวะทั้งหลาย  ย่อมเจริญแก่ผู้นั้น  ผู้เข้าถึงซึ่งมูลแห่งภพ  ดังนี้.

   ----------------------------


   (จาก  อุตติยเถรคาถา)
   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หน้าที่ ๔๕๙ 
 
ก็พระอุตติยะเถระ  ครั้นบรรลุพระอรหัตแล้ว   เมื่อจะแสดงความว่า   เมื่อบุคคลไม่รังเกียจกิเลสทั้งหลาย  ย่อมไม่มีทางที่จะยกศีรษะขึ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ ส่วนเรารังเกียจกิเลสเหล่านั้นแล้วทีเดียว  ดังนี้  โดยมุ่งแสดงให้เห็นการบังเกิดขึ้นแห่งกิเลสของตน  ได้กล่าวคาถาว่า

บุคคลผู้ได้สดับเสียงแล้ว  พึงใส่ใจถึงอารมณ์ อันเป็นที่รัก สติก็หลงลืม  ผู้ใดมีจิตกำหนัดยินดี  เสวยสัททารมณ์  สัททารมณ์ก็ครอบงำผู้นั้น  อาสวะ  ย่อมเจริญแก่ผู้นั้น  ผู้เข้าถึงซึ่งสังสาระ(สังสารวัฏฏ์).


  ความคิดเห็น 1  
 
Jans
Jans
วันที่ 25 มิ.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
bsomsuda
วันที่ 28 มิ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 19 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ