อุปาทาน ๔ เป็นไฉน [วิภังค์]
 
paderm
paderm
วันที่  15 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16476
อ่าน  1,937

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒- หน้าที่ 807
     อุปาทาน ๔  เป็นไฉน ?  กามุปาทาน  ทิฏฐุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน.บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น 

      กามุปาทาน เป็นไฉน  ความพอใจในกาม ฯลฯ  ความหมกมุ่นในกาม อันใด นี้เรียกว่า กามุปาทาน. ทิฏฐุปาทาน เป็นไฉน ? ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาพระรัตนตรัยไม่มีผล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบ รู้ยิ่งเห็นแจ้งประจักษ์  ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้ว  ประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลก  ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ  การถือเอาโดยวิปลาส  อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า  ทิฏฐุปาทาน. ยกเว้นสีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมด ก็เรียกว่า ทิฏฐุปาทาน

      สีลัพพตุปาทาน  เป็นไฉน ?  สมณพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้   มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล  ด้วยวัตร ด้วยศีลและวัตร ดังนี้  ทิฏฐิ  ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส  อันใด  มีลักษณะเช่นว่านี้   นี้เรียกว่า สีลัพพตุปาทาน. อัตตวาทุปาทาน เป็นไฉน ?  ปุถุชนในโลกนี้  ผู้ไร้การศึกษา ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้า  ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า  ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ  ไม่ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ไม่ได้รับการแนะนำ  ในธรรมของสัปบุรุษ  ย่อมเห็นรูปเป็นตน  หรือเห็นตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรูป ย่อมเห็นเวทนาเป็นตน ฯลฯ  ย่อมเห็นสัญญาเป็นตน ฯลฯ  ย่อมเห็นสังขารเป็นตน ฯลฯ  ย่อมเห็นวิญญาณเป็นตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ  การถือเอาโดยวิปลาส อันใดมีลักษณะเช่นว่านี้ เรียกว่า อัตตวาทุปาทาน  เหล่านี้เรียกว่า  อุปาทาน ๔.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554 15:53 น.

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 10 พ.ค. 2556 09:09 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อุเทน
วันที่ 13 ก.ค. 2557 12:05 น.

ขออนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559 22:16 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ