ลักษณะของผู้มีศรัทธา [ฐานสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  27 พ.ค. 2553
หมายเลข  16340
อ่าน  1,356
   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 192

     ๒. ฐานสูตร

  ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา  ๓  ประการ

  [๔๘๑]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส  พึงรู้ได้ด้วยสถาน๓  สถาน ๓ คืออะไร คือ  เป็นผู้ใคร่ในการเห็นผู้มีศีลทั้งหลาย ๑  เป็นผู้ใคร่เพื่อจะฟังธรรม ๑  มีใจปราศจากมลทิน  คือความตระหนี่อยู่ครองเรือน  มีการบริจาคอันปล่อยแล้ว มีมืออันล้างไว้ (คอยจะหยิบของให้ทาน) ยินดีในการสละ  ควรแก่การขอ  พอใจในการให้และการแบ่งปัน ๑  ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส พึงรู้ได้ด้วยสถาน ๓ นี้แล

ผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีล  ปรารถนา จะฟังพระสัทธรรม  กำจัดมลทินคือความ   ตระหนี่เสียได้  ผู้นั้นชื่อว่า  ผู้มีศรัทธา. จบฐานสูตรที่  ๒


  ความคิดเห็น 1  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 7 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ