พระอรหันต์สิ้นสุดการเดินทางในสังสารวัฏฏ์ [คาถาธรรมบท]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  18 พ.ค. 2553
หมายเลข  16227
อ่าน  2,008

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ หน้า๓๖๗ 
  พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสพระคาถานี้ว่า 
   "ความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หาความเศร้าโศกมิได้ หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว"  
แก้อรรถ
 
  บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า คตทฺธิโน ได้แก่ผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว.ชื่อว่าทางไกลมี ๒ อย่าง คือ ทางไกลคือกันดาร ทางไกลคือวัฏฏะ,  บรรดาทางไกล ๒ อย่างนั้น ผู้เดินทางกันดาร ยังไม่ถึงที่ที่ตนปรารถนาเพียงใด ก็ชื่อว่าผู้เดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้น แต่เมื่อทางไกลนั้นอันเขาถึงแล้ว ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้ว ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้อาศัยวัฏฏะ  ยังอยู่ในวัฏฏะเพียงใด ก็ชื่อว่าผู้เดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้น. มีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไร? แก้ว่าเพราะความที่วัฏฏะอันตนยังให้สิ้นไปไม่ได้ แม้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ก็ชื่อว่าผู้เดินทางไกลเหมือนกัน ส่วนพระขีณาสพ (ผู้สิ้นอาสวะ,พระอรหันต์) ยังวัฏฏะให้สิ้นไปได้แล้วดำรงอยู่  ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้ว. 


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 พ.ค. 2553

ส่วนพระขีณาสพ (ผู้สิ้นอาสวะ,พระอรหันต์) ยังวัฏฏะให้สิ้นไปได้แล้วดำรงอยู่ ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้ว.

...ขออนุโมทนาค่ะ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
raynu.p
วันที่ 21 พ.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 19 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอขอบพระคุณอาจารย์ คำปั่น ที่ขยายความให้เข้าใจครับและขอ

อนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ด้วยครับ

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kinder
วันที่ 21 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ยังเป็นผู้ต้องเดินทางอีกแสนไกล จึงต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพและอดทนต่อไป

กราบบูชาพระคูณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูง

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลเจตนาของอาจารย์คำปั่นด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ