เพราะเห็นจึงคิด
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  19 ม.ค. 2553
หมายเลข  15182
อ่าน  687

    ทุกวันนี้ชีวิตดำเนินไปด้วยความไม่รู้ความจริงไปตามโลกที่สมมติกัน  เมื่อไม่รู้ความจริงของเห็น  เห็นแล้วจึงคิดไปในเรื่องราวต่างๆ มากมาย  มีคนนั้นคนนี้  มีสัตว์สิ่งของ

ต่างๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริง  สำหรับพระอริยเจ้านั้น ท่านรู้จักโลกตามความเป็นจริงว่า แท้จริงขณะที่คิดว่าเป็นโลก เป็นสัตว์สิ่งของ คนนั้นคนนี้เป็นเรื่องราวต่างๆ นั้นไม่มีจริง  เป็น

เพียงโลกที่สมมติกันเท่านั้น ท่านรู้ความจริงของโลกทางตา  ทางหู..และทางใจ  ส่วน

ปุถุชนอย่างเรา  เห็นก็ยังเป็นเราที่เห็น  เราได้ยิน...ความจริงเห็นเกิดขึ้น  เห็นเพียงสิ่ง

ที่ปรากฏทางตาเท่านั้นแล้วดับไป   เพราะความไม่รู้ความจริงของเห็น   ทันทีที่เห็นจึงคิดไปในนิมิตสัณฐานต่างๆ เป็นรูปร่าง  เป็นคน  เป็นสัตว์ตามที่ได้จำไว้    ชีวิตจึงอยู่

กับเรื่องราวต่างๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริง      แล้วจะอยู่กับความไม่รู้ต่อไปหรือจะค่อยๆ ฟังพระ

ธรรมให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏทางตา  ทางหู...และทางใจ    ค่อยๆ เข้าใจโลก

ทั้ง ๖ ตามความเป็นจริง

ขออนุโมทนาค่ะ

 


Tag  พระอริยะ โลกตามความเป็นจริง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ตะวัน
วันที่ 19 ม.ค. 2553

ขอถามว่า สิ่งที่เห็น สิ่งที่มี คือความเป็นอุปทานหรือเปล่าครับ  เข้ามาหาความรู้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ม.ค. 2553

เรียนความเห็นที่ 1
 
  อุปทานคือความยึดมั่น  ยึดถือด้วยโลภะบ้างหรือด้วยความเป็นเรา เห็นเมื่อเกิดขึ้นก็

ต้องมีสิ่งที่เห็น พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริง  ได้ทรงแสดงว่าเมื่อเห็นเกิดขึ้นก็ต้อง

มีสิ่งที่เห็น   สิ่งที่เห็นเป็นเพียงสีเท่านั้น ยังไม่ใช่สัตว์ บุคคล แต่เมื่อจิตเห็นดับไป จิต

อื่นๆ สืบต่อ จิตวาระอื่นๆ สืบต่อทำให้คิดในสิ่งที่เห็น(สี)ว่าเป็นสัตว์  บุคคล  เป็นคนนั้น

คนนี้ จึงทำให้ยึดถือด้วยอุปทานด้วยความเป็นเรา มีเรา มีสัตว์ บุคคลจริงๆ  ทั้งๆ ที่จริงๆ

แล้ว สัตว์ บุคคลไม่มี มีแต่ธรรมเท่านั้นคือสิ่งที่เห็น(สี)

   สิ่งที่มีและมีจริงๆ ก็คือมีแต่ธรรมเท่านั้นครับ คือ จิต เจตสิก รูป แต่เพราะมี จิต เจตสิก

รูป เช่น มีธาตุดิน น้ำ ไฟ ลมที่ประชุมรวมกันและมีจิต จึงบัญญัติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ จึง

สำคัญสิ่งที่ไม่มีจริงที่เป็นคนเป็นสัตว์ บุคคล สิ่งต่างๆ ว่ามีจริงๆ     เพราะสิ่งที่มีจริงมีแต่

ธรรมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่เป็น จิต เจตสิกและรูปครับ    จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ ก็

ด้วยปัญญาโดยการศึกษาธรรมครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 20 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ตะวัน
วันที่ 20 ม.ค. 2553

ขอบพระคุณมากครับ

ผมจะใช้ความรู้นี้เพื่อพิจารณาในขณะทำสมาธิครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ม.ค. 2553

    การทำสมาธิถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรม  ก็ยังเป็นตัวตนที่ทำค่ะ   เมื่อมีความเข้าใจธรรม  ขณะที่กุศลจิตเกิด ขณะนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิค่ะ  

    ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 20 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 21 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
รากไม้
วันที่ 22 ม.ค. 2553

แม้เพียง ความเห็นผิดที่มีเพียงน้อยนิด ...หากปฏิบัติไปผิดทาง ก็จะไม่มีทางรู้เลย ซึ่งก็จะยิ่งไกลออกไป ไกลออกไป และไกลออกไป

ไกลจากความจริงที่พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้

ขออนุโมทนา ผู้ใฝ่ธรรมะทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ม.ค. 2553

สิ่งที่เห็น  เป็นจิตเห็น    เป็นชาติวิบาก   อุปาทานคือตัณหาและทิฏฐิ   คือความยึดมั่น

ในรูป   เสียง   กลิ่น   รส   สัมผัส    ความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิด   ยึดมั่นในตัวตน

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
narong.p
narong.p
วันที่ 24 ม.ค. 2553

เห็นเป็นเห็น ไม่ใช่เราที่เห็น

บังคับให้เห็นไม่ได้ ไม่อยากเห็นก็ไม่ได้

เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้

เมื่อไม่รู้ความจริง ก็ยึด(อุปทาน)เป็นเราที่เห็น

เมื่อได้ศึกษา ก็จะทราบว่าจิตมี๔ชาติและจิตเห็นเป็นจิตชาติวิบาก

เป็นผลของกรรม จึงกล่าวว่า"ไม่อยากเห็นก็ไม่ได้"

ที่สำคัญคือ หลังเห็นแล้วเป็นจิตอะไร กุศลหรืออกุศล ตามการสะสม

สะสมต่อไปๆ ๆ ๆ ๆ วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ด้วยความไม่รู้ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nida
วันที่ 7 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ