คัมภึรภาพทั้งสี่
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  25 พ.ย. 2552
หมายเลข  14332
อ่าน  801

 

                          พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ 

         ก็เพราะในปิฎกทั้ง   ๓  นี้  ธรรม    อรรถ   เทศนา      และ    ปฏิเวธเหล่านี้อันบุคคลผู้มีปัญญาทรามทั้งหลายหยั่งลงได้ยากและมีที่ตั้งอาศัยที่พวกเขาไม่พึงได้    ดุจมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลาย          มีกระต่ายเป็นต้นหยั่งลงได้ยากฉะนั้น,เพราะฉะนั้น    จึงจัดว่าเป็นคุณลึกซึ้ง.       ก็แลบัณฑิตพึงทราบคัมภีรภาพทั้ง  ๔ในปิฏกทั้ง   ๓   นี้   แต่ละปิฎก   ด้วยประการฉะนี้.

  

            ควรทราบคัมภีร์   ทั้ง   ๔   ประการ              ในปิฎกทั้ง  ๓  นี้    แต่ละปิฎก       เพราะเหตุที่ธรรมชาตหรืออรรถชาตใด   ๆ    ก็ดี    อรรถที่พระผู้มีพระ-ภาคเจ้าพึงให้ทราบย่อมเป็นอรรถมีหน้า  เฉพาะต่อญาณของนักศึกษาทั้งหลายด้วยประการใด   ๆ  เทศนาอันส่องอรรถนั้นให้กระจ่างด้วยประการนั้น  ๆ     นี้ใดก็ดี         ปฏิเวธคือความหยั่งรู้ไม่วิปริตในธรรม    อรรถและเทศนานี้ใดก็ดี    ในปิฎกเหล่านี้      ธรรม     อรรถ     เทศนา     และปฏิเวธทั้งหมดนี้  อันบุคคลผู้มีปัญญาทรามทั้งหลาย  มิใช่ผู้มีกุศลสมภารได้ก่อสร้างไว้  พึงหยั่งถึงได้ยากและที่พึ่งอาศัยไม่ได้  ดุจมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นหยั่งถึงได้ยากฉะนั้น

 


Tag  กระต่าย คัมภีรภาพ ธรรม ปฏิเวธ มหาสมุทร หยั่งลงยาก อรรถ เทศนา

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ