ปฐมสัปปุริสสูตร
 
Khaeota
วันที่  7 ต.ค. 2552
หมายเลข  13886
อ่าน  1,152

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ 

หน้าที่ 488

๗.  ปฐมสัปปุริสสูตร
 

[๑๒๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัปปุริสทาน  ๘  ประการนี้๘  ประการเป็นไฉน  คือ  ให้ของสะอาด  ๑  ให้ของประณีต  ๑  ให้ตามกาล  ๑ ให้ของสมควร  ๑  เลือกให้  ๑ ให้เนืองนิตย์  ๑   เมื่อให้จิตผ่องใส  ๑  ให้แล้วดีใจ  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัปปุริสทาน  ๘ประการนี้แล.  สัปบุรุษย่อมให้ทาน  คือ   ข้าวและน้ำที่ สะอาด  ประณีตตามกาล  สมควร  เนืองนิตย์  ใน ผู้ประพฤติพรหมจรรย์   ผู้เป็นเขตดี บริจาคของ มากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายทาน ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมสรรเสริญทาน ที่สัปบุรุษให้แล้วอย่างนี้  เมธาวีบัณฑิตผู้มีศรัทธา มีใจอันสละแล้ว บริจาค ทานอย่างนี้แล้ว  ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความ เบียดเบียนเป็นสุข. จบ  สัปปุริสสูตรที่  ๗


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 7 ต.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 22 พ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ