อรรถบัญญัติ [อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  2 ต.ค. 2552
หมายเลข  13807
อ่าน  1,100

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 389

     ปญฺญาปิยตฺตา  ความว่า  เพราะเป็นอรรถที่จะพึงรู้โดยประการนั้นๆ ฯ ด้วยคำอันเป็นกัมมสาธนะนี้  ท่านอาจารย์กล่าวอรรถบัญญัติ  กล่าวคือ อุปาทาบัญญัติ  อันเป็นสมมติสัจจะ  ซึ่งต่างโดยเป็นความประชุมและ  ความสืบต่อเป็นต้น  แห่งธรรมทั้งหลายมีรูปเป็นต้น  และความกำหนดพิเศษเป็นต้น ฯ  แท้จริงอรรถบัญญัตินั้นบัณฑิตย่อมรู้ได้ด้วยนามบัญญัติ ฯ บทว่า  ปญฺญาปนโต  คือ  เพราะรู้อรรถบัญญัติโดยประการทั้งหลาย ฯ จริงอยู่  ด้วยคำที่เป็นกัตตุสาธนะนี้  ท่านกล่าวนามบัญญัติ  คือการกล่าวอรรถทั้งหลายอันได้นามว่าบัญญัติ  เพราะอรรถว่า ให้รู้  (ความ)  ได้ ฯ


Tag  อรรถบัญญัติ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ