Print 
อสัญญสัตตาพรหม ๑ [ทีฆนิกาย]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  20 ส.ค. 2552
หมายเลข  13284
อ่าน  1,029

อสัญญสัตตาพรหมภูมิ   เป็นภูมิที่มีแต่รูปธรรมเกิดขึ้นครั้งแรก เรียกว่า รูปฏิสนธิเมื่อจะเคลื่อนจากภูมินี้  เรียกว่า  รูปจุติ  ไม่มีจิตและเจตสิกเกิดขึ้น  เพราะเป็นที่เกิดของผู้อบรมเจริญฌานขั้นที่ ๕ และเห็นโทษในนามธรรม เกิดในที่นี้ได้เพราะอำนาจของปัญจมฌาน

       พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 264

          พึงทราบความอุบัติของพวกอสัญญีสัตว์เหล่านั้น  อย่างนี้.          ก็บุคคลบางคนบวชในลัทธิเดียรถีย์แล้ว    ทำบริกรรมในวาโยกสิณยังจตุตถฌานให้บังเกิด   ออกจากฌานแล้ว   เห็นโทษในจิตว่า  เมื่อมีจิตย่อมมีทุกข์  เพราะถูกตัดมือเป็นต้น    และมีภัยทั้งปวง   พอกันทีด้วยจิตนี้ความไม่มีจิตสงบแท้  ครั้นเห็นโทษในจิตอย่างนี้แล้ว เป็นผู้มีฌานไม่เสื่อมถอย  ทำกาละแล้ว  ไปบังเกิดในพวกอสัญญีสัตว์  จิตของบุคคลนั้น ย่อมกลับมาในโลกนี้  ด้วยความดับแห่งจุติจิต.  ในพวกอสัญญีสัตว์นั้น ปรากฏแต่เพียงรูปขันธ์เท่านั้น.  ธรรมดาว่า  ลูกศรที่ถูกซัดขึ้นไปด้วยกำลังสายธนูย่อมไปในอากาศเท่ากำลังสายธนูนั้นเอง  ฉันใด    อสัญญีสัตว์เหล่านั้นในชั้นอสัญญีสัตว์นั้น  ถูกซัดไปด้วยกำลังแห่งฌาน   เกิดขึ้นแล้ว   ก็จะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลเท่าที่กำลังฌานมีอยู่เท่านั้น    ฉันนั้นนั่นแล.  แต่เมื่อกำลังฌานเสื่อมถอย   รูปขันธ์ในชั้นอสัญญีสัตว์นั้น  ก็จะอันตรธาน   ปฏิสนธิสัญญาย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้   ก็เพราะสัญญาที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้น  เป็นเหตุให้ปรากฏการจุติของอสัญญีสัตว์เหล่านั้นในชั้นอสัญญีสัตว์นั้น  ฉะนั้น จึงตรัสต่อไปว่า  ก็และเทวดาเหล่านั้น  ย่อมจุติจากชั้นนั้น   เพราะความเกิดขึ้นแห่งสัญญา.


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ