อดทนที่จะละ...ความไม่รู้
 
คุณย่า
วันที่  9 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12616
อ่าน  1,136

สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม ที่มูลนิธิฯ

วันอาทิตย์ที่   ๙  ก.พ.   ๒๕๕๒

ธนากร...  คือ..เมื่อครู่ได้ยินพระธรรม   ที่พระผู้มีพระภาค   ทรงแสดงนั้นละเอียดลึกซึ้งมาก นอกจากที่ได้ยินว่า   ไม่ทำบาปทั้งสิ้น   ความยังกุศลให้ถึงพร้อม แล้วความยังจิตของตนให้ผ่องใส   ก็มีอีกคาถาหนึ่ง  ที่ว่า ขนฺติ  ปรมํ  ตโป  ตีติกฺขา  ความอดทน   ความอดกลั้น  เป็นธรรมเครื่องเผาบาปอย่างยิ่ง อยากทราบความลึกซึ้งของประโยคนี้   เพราะว่าอรรถกถาได้กล่าวไว้ว่า เป็นตบะสูงสุดในพระศาสนานี้   คงจะมีความสำคัญมาก

ท่านอาจารย์... ความ..อดทนที่จะละกิเลสหรือความชั่ว   ความไม่ดี   ไม่ใช่ความอดทน ในทางที่จะเป็นอกุศลยิ่งขึ้น   นี่ก็เป็นความต่างกัน   ขณะนี้ได้ยินคำว่า  " ธรรม " พอจะรู้บ้างว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เอง   ทุกอย่างแล้วสิ่งที่มีจริงขณะนี้   ต้องเกิดจึงปรากฎ   เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมาก อดทนที่จะฟัง   ที่จะค่อย ๆ เข้าใจ   ที่จะละคลายความไม่รู้ จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์    ความจริงในขณะนี้หรือเปล่า และขณะนี้ยังไม่ได้รู้จักลักษณะที่เป็นธรรม   กว่าจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง และรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีจริง ๆ  แม้ว่าขณะนี้    สิ่งที่กำลังปรากฎดับไปแล้วไม่กลับมาอีก   แต่ก็มีปัจจัยที่สิ่งอื่น   จะเกิดสืบต่อทันทีตลอดไป

     เพราะฉะนั้น   สิ่งที่ปรากฎเดี๋ยวนี้   ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฎเมื่อกี้นี้   หรือเมื่อวันก่อน ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย   ที่ดับไปแล้วจะกลับมาอีก แต่สิ่งที่มีในขณะนี้   ปัญญาสามารถจะเห็นถูก   เข้าใจถูกได้   อดทนที่จะเริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมขณะนี้   ซึ่งหลากหลายมาก   ถ้าจะกล่าวว่าขณะนี้ มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏ   ดูไม่หลากหลาย   แต่สิ่งที่ปรากฎดับแล้ว แล้วก็มีเห็นอีก   แล้วก็ดับ   สิ่งที่ปรากฎก็ดับ   แล้วก็มีเห็นเกิดอีก มีสิ่งที่ปรากฎใหม่อีก   ไปเรื่อย ๆ ลึกซึ้งไหมค่ะ   อดทนไหม ในเมื่อสิ่งนี้เป็นความจริงและสามารถจะเข้าใจได้ด้วย   ถ้าไม่สามารถจะเข้าใจได้ จะไม่มีพระอริยาสาวก  จะมีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่เมื่อทรงแสดงพระธรรมให้คนที่มีโอกาสได้ฟัง   ไม่ใช่ฟังเฉย ๆ นะค่ะ   ฟังแล้วก็ไตร่ตรอง  ว่าเป็นความจริง   แต่ยังไม่รู้   แต่เมื่อความจริงเป็นความจริง   ก็ย่อมจะสามารถเข้าใจถูกได้วันหนึ่ง   เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น  

     เพราะฉะนั้น   ก็อดทนที่จะฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริง ๆ จนกระทั่งเข้าใจละเอียดขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้   มีอะไรบ้าง   แล้วก็มีปรากฎได้ทีละอย่างเท่านั้นเอง ปรากฎพร้อมกันไม่ได้เลย   ค่อย ๆ ฟังจนกระทั่งว่าสิ่งที่มีจริง แม้ไม่เรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น    สิ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้น   เช่นเห็นนี้   ไม่ต้องใช้คำอะไรเลย แต่ละชาติแต่ละภาษา   แต่พระผู้มีพระภาคทรงใช้   ภาษาบาลี   คือภาษามคธี   ภาษาที่ชาวมคธใช้   เพราะว่าคนในยุคนั้นฟังธรรมด้วยภาษานี้ ก็ใช้คำนั้นเพื่อจะให้เข้าใจ    สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ 

     เพราะฉะนั้น   สิ่งที่มีในขณะนี้นะค่ะ   ถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาบาลี ฟังแล้ว   เข้าใจไหมค่ะ   ก็ไม่เข้าใจ   ก็ต้องใช้ภาษาอะไรก็ได้   ภาษาที่ใช้อยู่เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริง ๆ ในขณะนี้   ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ ไม่ใช่อย่างเดียว   เห็นอย่าง ๑   คิดนึกอย่าง ๑   ได้ยินอย่าง ๑  สุขอย่าง ๑    ทุกข์อย่าง ๑   เป็นสิ่งที่มีจริง ๆ  ปรากฎชั่วคราวอย่างยิ่ง แล้วก็ดับไป   เดี๋ยวนี้ดับหมดแล้วค่ะ   เมื่อกี้นี้สิ่งที่มีจริง ๆ   ถ้าไม่รู้ก็เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่มีใครรู้   แต่สิ่งที่มีจริงนี้แหละสามารถจะค่อย ๆ เข้าใจถูก   ตามความเป็นจริงได้   ว่าเป็นธรรม

     สำคัญที่สุด  คือ   เริ่มจากความเข้าใจถูกว่า   ทุกอย่างที่มี   ไม่มีใครบันดาลให้เกิดขึ้นเลย   ต้องมีปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้น   เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น แล้วก็ดับไป   ไม่เป็นของใครเลย


Tag  ขันติ ปัญญา อนัตตา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ความ..อดทนที่จะละกิเลสหรือความชั่ว   ความไม่ดี   ไม่ใช่ความอดทนในทางที่จะเป็นอกุศลยิ่งขึ้น   นี่ก็เป็นความต่างกัน 

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คุณ
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ทศพล.com
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2552

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
saifon.p
วันที่ 14 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
รวส
วันที่ 13 ต.ค. 2552

กราบท่านอาจารย์  สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง  ขออนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์และผู้ที่เข้าใจในธรรมะหรือกำลังศึกษาเพื่อหาความเข้าใจในธรรมะด้วยครับ

กราบอนุโมทนาครับ  สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 23 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ