กรรมเป็นสภาพที่ปกปิด
 
nong
วันที่  3 พ.ค. 2549
หมายเลข  1169
อ่าน  2,005

ได้ฟังรายการบ้านธัมมะทางทีวีช่อง ๑๑ เช้าวันพุธที่ ๓ พค.นี้ ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึง"กรรมเป็นสภาพที่ปกปิด" ยังไม่ค่อยเข้าใจชัดเจน ขอความกรุณาช่วยขยายความค่ะ และขอข้อความจากพระไตรปิฏกด้วยค่ะ ถ้ามี ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 3 พ.ค. 2549

กรรม คือ การกระทำ เมื่อทำสำเร็จย่อมรอส่งผลเมื่อได้โอกาส กรรมเป็นนามธรรม ไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนรูป กรรมที่ทำไปแล้วมีมากมาย แต่กรรมไหนจะให้ผล เมื่อไหร่ เราไม่ทราบ จึงกล่าวว่าปกปิด ตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีเท่าที่ค้นพบดังนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 3 พ.ค. 2549

[เล่มที่ 33] พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ 350

สูตรที่ ๕ ว่าด้วยคติ ๒ อย่างของผู้มีการงานลามกและไม่ลามก

[๒๗๐] ๒๕. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง อันผู้มีการงานลามกพึงหวังได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อย่าง คือเทวดาหรือมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งอันผู้มีการงานไม่ลามกพึงหวังได้

จบสูตรที่ ๕

ในสูตรที่ ๖ (บาลีข้อ ๒๗๑) มีวินิจฉัยดัง

บทว่า ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺส ได้แก่ ผู้มีการกระทำอันเป็นบาป เพราะคนทั้งหลายย่อมทำบาปโดยอาการปกปิด แม้หากทำโดยอาการไม่ปกปิด บาปกรรมก็ได้ชื่อว่า กรรมอันปกปิดอยู่นั่นเอง

บทว่า ปกปิด บาปกรรมก็ได้ชื่อว่า กรรมอันปกปิดอยู่นั่นเอง

บทว่า นิรโย ได้แก่ ขันธ์พร้อมทั้งโอกาส และขันธ์ในกำเนิดดิรัจฉาน.

จบอรรถกถาสูตรที่ ๖

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 3 พ.ค. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พีระศักดิ์
วันที่ 6 พ.ค. 2549
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 ก.ย. 2550

ขณะเห็น ขณะนี้รู้ไหมว่าผลของกรรมอะไร ขณะต่อไปจะเห็นอะไรรู้ไหม กรรมเป็นสภาพธรรมที่ปกปิด

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Nataya
วันที่ 13 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ