เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  12 พ.ย. 2551
หมายเลข  10353
อ่าน  31,619

ทุกคนไม่อยากจะโกรธ เพราะเมื่อโกรธแล้วเป็นทุกข์ เวลาไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ เวลาเศร้าโศก เสียใจ ขุ่นเคืองใจ ก็เป็นทุกข์ ทุกคนไม่อยากจะมีความทุกข์ แต่ที่จะไม่มีความทุกข์ได้นั้นต้องพิจารณาให้ละเอียด ถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ไม่ว่าทุกข์นั้นจะเป็นทุกข์เล็กๆ น้อยๆ หรือว่าทุกข์ใหญ่ ก็จะต้องเกิดจากสาเหตุของทุกข์นั้น ซึ่งเหตุของทุกข์ย่อมมาจากความยินดีพอใจในรูป เสียง  กลิ่น รส โผฎฐัพพะ

สหายธรรมทุกท่าน ท่านละค่ะ เหตุของทุกข์เกิดจากอะไร ?   

เชิญร่วมสนทนาเพื่อความเข้าใจในพระธรรมเพิ่มขึ้นค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 12 พ.ย. 2551

เหตุของทุกข์ก็คือ ตัณหา ความติดข้อง ความต้องการ ความอยาก ฯลฯ ถ้าดับตัณหาเสียได้ทุกข์ย่อมไม่เกิดขึ้น

ขออนุโมทนาครับ
 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 12 พ.ย. 2551

เข้าใจว่าทุกข์มี 2 อย่างทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกข์ทางกายเกิดจากการรับผลของกรรมที่ได้กระทำไว้ ทุกข์ทางใจเกิดจากกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ เหตุแห่งทุกข์คือตัณหา ทุกข์เพราะยังมีการเกิดดับ แม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีทุกข์ทางกายดับทุกข์ทั้งสิ้นคือ ดับทั้งรูปและนาม..ปรินิพาน..

 

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Noparat
วันที่ 12 พ.ย. 2551

ทุกข์ เพราะสภาพธรรมทั้งหลายไม่ยั่งยืน

ทุกข์ เพราะกิเลสของตัวเอง

ทุกข์ เพราะยึดถือในความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน

และจะทุกข์ต่อไป ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม  ฟังพระธรรม  ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 12 พ.ย. 2551

สาธุ

ขอเชิญอ่าน ...

แด่....ผู้มีทุกข์

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 พ.ย. 2551

เหตุของทุกข์มาจากความไม่รู้คืออวิชชา ทำให้เราทำดี ทำชั่ว และเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ในสังสารวัฏฏ์  จนกว่าจะรู้หนทางเจริญมรรคมีองค์แปด จึงจะออกจากสังสารวัฏฏ์ได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ajarnkruo
วันที่ 12 พ.ย. 2551

โกรธ  เพราะยังมีกามตัณหาเป็นปัจจัยให้โกรธ ถ้ายังมีความยินดีในรูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ เมื่อมีเหตุปัจจัยให้โกรธเกิด โกรธก็ย่อมเกิด เมื่อโกรธเกิดแล้วดับไปก็จะสะสมอยู่ในจิตทุกๆ ขณะ เป็นพืชเชื้อให้เกิดความโกรธได้อีก ทุกคนไม่อยากโกรธเพราะโกรธแล้วเป็นทุกข์ แต่ไม่อยากโกรธ ไม่ใช่ปัญญา ดับโกรธไม่ได้ เป็นเพียงการนึกถึงแล้วเป็นทุกข์ใจ ยังไม่รู้จักทุกข์และเหตุแห่งทุกข์จริงๆ จึงยากที่พ้นจากการประสบกับทุกข์เพราะความโกรธ ทุกข์จริงๆ คือสังขารธรรมที่กำลังเกิดดับอย่างรวดเร็ว สุดที่จะประมาณได้ ในขณะนี้เหตุแห่งทุกข์โดยนัยของอริยสัจจ์ ๔  คือตัณหา ถ้าไม่มีตัณหา ก็จะไม่มีการยินดีพอใจติดข้อง กำหนัด ในสังขารธรรมที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แต่ตัณหามีได้ก็เพราะ มีอวิชชาเกิดร่วมด้วยเสมอ ติดข้องด้วยความไม่รู้เสมอ แสวงหาสิ่งที่ติดข้องด้วยความไม่รู้เสมอ ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นปัจจัยให้เกิดการยึดถือสังขารธรรมต่างๆ ด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะฉะนั้น ก็ย่นจากการที่จะดับเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่แสนไกลลงมา เป็นการเริ่มเข้าใจพระธรรมเพื่อให้เกิดการค่อยๆ ละคลายความเห็นผิด ด้วยการเริ่มรู้ในสภาพของทุกข์ ซึ่งก็ได้แก่ สังขารธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก่อนครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
oom
oom
วันที่ 12 พ.ย. 2551

เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ก็คือกิเลสที่เกิดจากตา  หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นเอง

 
  ความคิดเห็น 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 พ.ย. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย   
 
เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็สามารถอธิบายได้หลายนัย เพราะกิเลสมีอวิชชาและตัณหา เป็นต้น แต่ที่เรามีทุกข์กายและทุกข์ใจได้ หากไม่เกิดแล้วก็คงไม่มีทุกข์เหล่านี้ ดังนั้น ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงเหตุของสุขและทุกข์ไว้ว่า (ปฐมสุขสูตร) การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การไม่เกิดเป็นเหตุแห่งความสุข เพราะเกิดจึงต้องประสบทุกข์มีหนาว ร้อน เจ็บปวด เป็นต้น แต่เมื่อไม่เกิดจึงไม่ต้องประสบทุกข์ประการต่างๆ การไม่เกิดจึงเป็นความสุข อย่างไรก็ตามเมื่อรู้เหตุ สิ่งที่สำคัญคือ อบรมเหตุเพื่อดับทุกข์คือ การฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจความจริงของทุกข์ที่มีในขณะนี้ สภาพธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นและดับไป ไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้ความจริง เมื่อไหร่ที่รู้ความจริงก็ย่อมสามารถดับเหตุแห่งทุกข์คือ กิเลสและไม่ต้องเกิดอีกนั่นคือ สุขอย่างยิ่ง อบรมเหตุคือ การฟังพระธรรมต่อไปครับ

ขออนุโมทนา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 9  
 
suwit02
วันที่ 13 พ.ย. 2551

ที่นี่น่ารื่นรมย์

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Jans
Jans
วันที่ 4 ส.ค. 2553

เหตุให้เกิดความทุกข์ คือโลภะ ความผูกพัน ความติดข้อง ความยึดมั่น ขณะใดที่ยังไม่เข้าใจไม่มีปัญญาก็ยังเป็นทุกข์

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์คะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เหตุของทุกข์ขณะนี้ คือยึดติด ผูกพัน ในสิ่งที่ไม่มีจริง เพราะยังไม่มั่นคงในความจริงว่าทุกสิ่งที่ยึดถือนั้น แท้จริงคือไม่มี แล้วมี แล้วก็หามีไม่ ต้องฟังพระธรรมเพื่อสะสมความมั่นคงในความเข้าใจความจริงต่อไป

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และขออนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 19 ม.ค. 2561

เพราะไม่รู้ จึงเศร้าโศกในสงสาร

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
ชัยวิชิต
ชัยวิชิต
วันที่ 24 ม.ค. 2561

ใจ เรา นี่ เเละ..(ต้น เหตุ) ของ ทุกข์ ครับ...ดับ ที่ นี่...

อนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านเช่นกันครับผม ที่ ได้ พิมพ์ มา ให้ อ่าน เรื่อยๆ กูเกิ้ลเสิร์จ มา ก็ เจอ...

 
  ความคิดเห็น 16  
 
sirirat-2516
sirirat-2516
วันที่ 2 ก.ค. 2561

ทุกข์เพราะรักเขาอยากครอบครองทั้งที่รู้เป็นไปได้ยาก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ