นิพพานเป็นอนัตตาหมายเลข  5125
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2564


วีดีโอแนะนำ